Zagovor doktorske disertacije mag. Rolanda Rusjana

6. 7. 2017 10.00 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B3

zagovor doktorske disertacije 

 

 

mag. Roland Rusjan

   

   bo zagovarjal doktorsko disertacijo
z naslovom

 

MANAGEMENT DUALNOSTI: PRIMER PREDELOVALNE DEJAVNOSTI

 

Mentor: prof. dr. Roberto Biloslavo

 

 

Koper ǀ 6. julij 2017 ǀ ob 10. uri
Fakulteta za management ǀ Trg Brolo 12 ǀ predavalnica B3

 

VABLJENI!

 

 

O vsebini disertacije

Doktorska disertacija ima namen identificirati nasprotujoče si značilnosti v organizaciji, jih integrirati v okvirni model politike organizacije in preveriti njihovo povezanost z izbranimi kazalniki uspešnosti in učinkovitosti organizacije. Temeljna teza raziskave pravi, da sta management dualnosti v temeljni politiki organizacije in management dualnosti v razvojni politiki organizacije statistično značilno pozitivno povezana z izbranimi kazalniki uspešnosti in učinkovitosti. Raziskava je razdeljena na štiri dele. Prvi del predstavlja integrativni pregled literature, drugi del zajema delfi metodo, v tretjem delu je predstavljena empirična raziskava na vzorcu srednje velikih in velikih podjetij iz standardne klasifikacije dejavnosti C, v četrtem delu pa so predstavljeni polstrukturirani intervjuji z izbranimi managerji iz omenjenega vzorca podjetij. Na podlagi opravljene empirične raziskave pri izbranem vzorcu podjetij temeljne teze raziskave ne moremo potrditi, vendarle pa v okviru polstrukturiranih intervjujev pri istih podjetjih ugotavljamo tako prisotnost kot tudi pomembno vlogo managementa dualnosti pri njihovem poslovanju.

Disertacija je na vpogled v fakultetni knjižnici (Cankarjeva 5, Koper).

 

27. junij 2017 | FM

Družbena omrežja

Kazalo