Dvojna diploma FM&MSE

Želite imeti diplomo univerze, ki se po kriteriju zaposljivosti diplomantov na vplivnih položajih v svetovnem merilu uvršča na visoko tretje mesto? 

Fakulteta za management ponuja mednarodni magistrski študijski program Ekonomija in finance.

Program, ki ga razpisuje Fakulteta za management v sodelovanju z Moskovsko državno univerzo Lomonosova, omogoča pridobitev dvojne diplome: diplomo Univerze na Primorskem in diplomo Moskovske državne univerze – eno najbolj želenih prestižnih diplom. 

 

 

Prijava in vpis
 • Kandidat odda prijavo za vpis v eVŠ in priloge pošlje na UP FM.
 • Referat za študentske zadeve kandidatu pošlje prijavnico za Univerzo Lomonosova, obvezna priloga k prijavi za vpis je prevod diplomske listine in potrdila o opravljenih izpitih v ruski jezik - prevod mora biti notarsko overjen. 
 • Kandidati za vpis v program Ekonomija in finance morajo opraviti preizkus ugotavljanja analitičnih sposobnosti s področja ekonomije in matematike.
 • Kandidati morajo izkazati znanje angleškega jezika na ravni B2 glede na referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.
 • V program dvojne diplome se študent lahko vključi samo, če se vpiše v program na izredni študij, ki poteka v angleščini. Študent, ki je vpisan v redni študij v slovenščini, ne more pridobiti dvojne diplome.
 • Za študij v Moskvi mora študent pridobiti študijsko vizo. Pri tem vam bomo nudili ustrezno pomoč.

                        

Potek študija
 • Študent opravi 1. letnik na UP FM v Kopru, 2. letnik pa na Univerzi Lomonosova v Moskvi.
 • Študijsko leto v Kopru začne 1. oktobra, študijsko leto na Univerzi Lomonosova v Moskvi začne 1. septembra. Izvedba predavanj in vaj bo predvidoma potekala v dopoldanskem in popoldanskem času.
 • V času študija na UP FM (1. letnik) veljajo predpisi in interni akti UP in UP FM, v času študija na Univerzi Lomonosova veljajo predpisi in interni akti Univerze Lomonosova.
 • Študent mora za napredovanje v 2. letnik na Univerzi Lomonosova imeti opravljene vse obveznosti prvega letnika (60 KT) pred odhodom na Univerzo Lomonosova.
 • Če študent ne opravi vseh obveznosti za vpis v višji letnik, eno leto pavzira, v tem letu opravi manjkajoče obveznosti, na Univerzi Lomonosova pa študij drugega letnika nadaljuje naslednje študijsko leto.
 • Študent lahko na lastno željo odstopi od programa dvojne diplome in nadaljuje študij 2. letnika na FM ter pridobi diplomo FM. Pogoj za napredovanje v 2. letnik je v tem primeru opravljenih 45 KT.

 

Dokončanje študija
 • Magistrska naloga se pripravi v angleškem jeziku v času 2. letnika na Univerzi Lomonosova.
 • Magistrska naloga se piše pod mentorstvom in somentorstvom ruskega in slovenskega visokošolskega učitelja.
 • Zagovor magistrske naloge bo potekal v Moskvi pred skupno komisijo Univerze Lomonosova in UP FM.
 • Za dokončanje študija na Univerzi Lomonosova študent opravi poleg obveznosti iz predmetnika tudi obveznost Državni izpit (Final state exam), ki se opravi v času drugega letnika.
 • Študent ob končanih vseh obveznostih prejme diplomsko listino UP FM in diplomsko listino Univerze Lomonosova.

 

Šolnina
 • Šolnina za letnik študija znaša 7.000,00 EUR,
 • Šolnino za 1. letnik študent na podlagi izstavljenega računa plača UP FM, šolnino za 2. letnik plača Univerzi Lomonosova.
 • Študent ob vpisu plača vpisnino v višini 41,96 EUR.

 

Družbena omrežja

Kazalo