Po kreativni poti do znanja

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije od leta 2014 razpisuje javni razpis za prijavo projektov v okviru programa Po kreativni poti do znanja. To je program, ki povezuje podjetja, fakultete in njihove študente.

"Namen razpisa je spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. Ob partnerskem sodelovanju visokošolskih zavodov z (ne)gospodarstvom bodo mladi pridobili konkretne in praktične izkušnje že med izobraževanjem.« (http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-projektno-delo-z-gospodarstvom-in-negospodarstvom-v-lokalnem-in-regionalnem-okolju-po/)

Fakulteta za management je do zdaj dvakrat uspešno pridobila sredstva za izvajanje projektov. V študijskih letih 2014/2015 in 2016/2017 je na razpisih Po kreativni poti do znanja sodelovala z 11 projekti, v katere so bili vključeni dodiplomski in podiplomski študentke in študenti ter partnerski visokošolski zavodi Univerze na Primorskem in njihovi mentorji.

Izpostaviti velja interdisciplinarnost projektov v okviru programa Po kreativni poti do znanja, saj z vključitvijo študentov iz različnih strok spodbujamo izmenjavo znanj, izkušenj in dobrih praks ter hkrati rešujemo kompleksne vsebinske izzive; nekateri projekti pa poleg tega vključujejo tudi izgradnjo IT-sistemov.

 

 

4 projekti, 33 študentov, 4 partnerske ustanove
 
Največja spletna tiskarna v EU – brez tiskarne
ZERA, d. o. o.

Pedagoška mentorja:

 • izr. prof. dr. Dragan Kesič
 • doc. dr. Uroš Godnov

Delovni mentor:

 • Mitja Petelin

Kljub digitalizaciji je tisk še vedno v rasti, kar izkazuje tudi Canonova raziskava leta 2015 »Insight Report«. Razlog je v pismenosti populacije in v njihovem znanju uporabe oblikovalskih programov za oblikovanje želenega in kakovostnega končnega izdelka, ki ga želijo tudi natisniti. Tisk majhnih naklad, tisk na zahtevo in neposredni tisk s spleta beležijo stalno rast, predvsem zaradi stroškovnih in časovnih pritiskov tiska. Odjemalci v omenjeni raziskavi pripisujejo tisku pomembno vrednost, saj ta predstavlja ali izraža za ponudnike izdelkov in storitev visoko raven kakovosti. Tiskan izvod omogoča doseganje vseh ciljnih skupin, tudi tistih, ki niso prisotne na spletu. Zaradi informacijske ozaveščenosti in ob dejstvu, da odjemalci ocenjujejo pozitivno tiskovine, je po raziskavi treba izkoristiti možnost sodelovanja s strankami. Po raziskavi 44 % odjemalcev meni, da ponudniki tiskarskih storitev ne skrbijo za njihovo obveščenost o razvoju, to pomeni, da morajo izboljšati svoje storitve v smislu zagotavljanja proaktivnega svetovanja ter predstavitve najnovejših izdelkov. Pomemben podatek je tudi, da se je kljub gospodarski krizi tiskalo več katalogov, še posebej promocijskih materialov za vsak sejemski dogodek. Družba Zera d.o.o. je zato razvila podjetniško idejo, da zagotovi odjemalcem EU visoko kakovost storitev, svetovanje strankam, vključujoč on-line kalkulator cene tiskovine za mala in velika naročila. Stranka bo s tem varno, hitro in ugodno dobila tiskovino na enem mestu.

 

Biorazgradljivi izdelki, ki naravi niso v breme – novi izzivi in priložnosti za proizvajalce in kupce
BOKRI, d. o. o.

Pedagoška mentorja:

 • izr. prof. dr. Dragan Kesič
 • izr. prof. dr. Elena Bužan

Delovna mentorica:

 • Eva Štraser

Statistično se v Sloveniji letno na smetiščih zbere več kot 280 milijonov ton plastike. Plastika je naravi tujek, sama se ne razgradi, za razgradnjo potrebuje vsaj 500 let in še pozneje ostajajo v zemlji mikro delci, ki pronicajo v podtalnico in se nadalje prenašajo v reke, morje in oceane. Ozaveščenost ljudi postaja pomembna v smeri, da se zmanjšuje količina plastičnih odpadkov in da se posega po izdelkih, ki so v naravi razgradljivi (papir, karton, biorazgradljiva  plastika). Biorazgradljiva plastika je tista, ki se pod določenimi pogoji v okolju razgradi (na industrijskem ali domačem kompostu, v zemlji, v vodi). Glavna prednost produktov, ki so označeni z oznako »ok compost« je, da se po uporabi odvržejo med biološke odpadke, ki se odpeljejo na odlagališča ter predelajo v kompost. Produkti z oznako »ok home compost« pa  po uporabi postanejo del narave oziroma hrana za mikroorganizme. Leta 2015 so slovenski kmetje proizvedli 92.000 ton zelenjave, kar je sicer bistveno manj od porabe, nam pa podatek pove, da se kljub prenizki pridelavi zelenjave z vrtnarjenjem ukvarja precejšen delež slovenskih gospodinjstev.  S ponudbo izdelkov z biorazgradljivo plastiko se olajša delo  vrtnarjem, poljedelcem, hkrati se razbremenjuje okolje  in zmanjšuje odpadke plastike, ki je v poljedelstvu in cvetličarstvu zelo prisotna (vse sadike so v plastičnih lončkih). Vprašanje pa je, ali se uporabniki v Sloveniji zavedajo, da obstajajo izdelki, ki so  biološko razgradljivi, jim olajšajo delo in so hkrati tudi zaščita pred  zajedalci.  Na trgu namreč že obstajajo 100-odstotno biorazgradljivi lončki, ki se po uporabi zasadijo v zemljo ali odvržejo na domači kompost.  So hkrati idealna zaščita pred bramorji  ter strunami. Materiali, iz katerega so izdelani, so rezultat slovenskega znanja ter uspešnega sodelovanja s slovenskimi in evropskimi ustanovami ter podjetji.

 

Spletna platforma za obdarovanje
DAVOR DERANJA, s. p.

Pedagoški mentorji:

 • prof. dr. Klemen Kavčič
 • izr. prof. dr. Igor Stubelj
 • izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal

Delovni mentor:

 • Davor Deranja

Obdarovanje je pomemben element medčloveških odnosov. Je način izkazovanja naklonjenosti in krepitve medčloveških vezi. V poplavi ponudbe in pomanjkanju časa za izbiro daril se pojavljajo težave prenasičenosti, pomanjkanja idej za darilo in finančne nezmožnosti za nakup želenega darila. Rešitev, ki se je zato pogosto poslužujemo, je  podarjanje darilnih bonov, ki so hkrati enostavnejša izbira za darovalca in bolj svobodna izbira za obdarjenca. Temeljni problem je način obdarovanja z uporabo darilnih bonov, ki temelji na razpršeni in nepregledni ponudbi, zahteva (večinoma) fizično obiskovanja ponudnikov za nakup bonov in omejuje obdarjenca na točno določenega ponudnika, kar pa ni vedno v skladu z obdarjenčevimi potrebami in željami. Pogosto je posledica tega, da obdarjenec bonov ne porabi ali pa porabi za nakup stvari, ki jih dejansko ne potrebuje. Ta težava se zelo pogosto pojavlja pri obdarovanju (majhnih) otrok, kjer se pogosto podarja veliko število igrač, ki jih potem otroci niti ne uporabljajo oziroma so na koncu z njimi prenasičeni. S tem se ustvarja velika količina stvari, ki končajo kot smeti in s tem obremenjujejo okolje. Z novim pristopom k načinu podarjanja darilnih bonov želimo izboljšati izkušnjo obdarovanja, omogočiti enostavnejšo in hitrejšo izbiro in s tem pripomoči h krepitvi medčloveških odnosov in ohranjanju vezi. Rešitev omogoča tudi skupinsko zbiranje sredstev za darilo (več darovalcev za posameznega obdarjenca), s čimer se poveča učinek obdaritve in olajša izbiro darila obdarovancem. Prosta izbira darila tudi zmanjša količino »neželenih« oziroma »neuporabnih« daril in posledično tudi število zavrženih daril. Problem, ki ga v projektu rešujemo, je tudi v tem, da so boni za obdarovanje pretežno v fizični obliki (papirnati), ki se lahko izgubijo in z izdelavo katerih je povezan tudi določen strošek, posredovanje teh bonov pa lahko poteka le v fizični obliki. V projektu bo razvita ideja digitalnih bonov, ki se lahko kot takšni shranjujejo v različnih elektronskih napravah in tudi posredujejo z uporabo naprednih tehnologij (ne pa fizično oziroma po pošti).

 

Lansiranje kulinaričnega produkta Istrski zajtrk na trg
MATEJA HRVATIN KOZLOVIČ, s. p.

Pedagoški mentorji:

 • viš. pred. Katarina Košmrlj
 • izr. prof. dr. Aleksandra Brezovec
 • doc. dr. Boris Kovač
 • doc. dr. Elizabeta Zirnstein
 • doc. dr. Barbara Dovečar

Delovna mentorica:

 • Mateja Hrvatin Kozlovič

Istrski zajtrk je bil zasnovan v PKP 2016. Vendar od zasnovane invencije do inovacije manjka ključen korak, to je uresničitev invencije v obliki na trg lansiranega produkta. S tem projektom bomo izpolnili vse pogoje, da bo lahko produkt vstopil na trg. Določilo se bo organizacijske in pravne specifike sodelovanja dobaviteljev sestavin in ponudnikov prenočišč, izbrali in zagotovili bomo pakiranje sestavin in embalažo za istrski zajtrk, v skladu z zahtevami HACCP in z zahtevami okoljskih certifikatov (Travelife), katerih nosilka je delovna mentorica. Definirali bomo nabavne in distribucijske kanale, definirali ključne elemente CGP in oblikovali spremljevalno ponudbo istrskega zajtrka v obliki dobaviteljev sestavin. S projektom bomo tako oblikovali rešitev za dva problema. Prvi je povezovanje manjših gospodarskih subjektov v pravno urejeno obliko, ki bo zagotovila varno in tudi  trajno poslovanje na načelih vzajemnosti. Drugi je ponudba inovativnega produkta na trgu, ki bo omogočil  dodatno konkurenčno prednost ne le za posamezne ponudnike, ampak večjo prepoznavnost območja zapostavljenega zaledja slovenske Istre in s tem tudi Slovenije kot turistične destinacije. Pri tem pa v obeh primerih v skladu z evropskim letom kulturne dediščine ohranjamo načela obuditve kulturne dediščine in trajnostnega razvoja, okolju prijaznega turizma in poudarka na lokalnosti in avtohtonosti.

 
Projekti so se izvajali od 1. aprila do 31. avgusta 2018.
5 projektov, 25 študentov, 5 partnerskih ustanov

 

Razvoj kulinaričnega produkta Istrski zajtrk
MATEJA HRVATIN KOZLOVIČ, s.p.

Aktivnosti pri projektu:

 • Identifikacija dobaviteljev produktov, zasnova Istrskega zajtrka in trženjski vidik produkta
 • Identifikacija ponudnikov namestitvenih objektov, priprava trženjske strategije lansiranja produkta in identifikacija ključnih zahtev in odgovornosti ponudnikov namestitev
 • Identifikacija končnih kupcev in trženjski načrt za produkt
 • Prenos znanja iz teorije v prakso in obratno

Produkt projekta dostopen na: http://hiske.si/kulinarika/

 

Digitalizacija in trženje računovodskih storitev na spletnem portalu
ŠPICA METLIKA d. o. o.

Aktivnosti pri projektu:

 • Identifikacija izobraževalnih vsebin za spletni portal (vsebina spletnih seminarjev in obvestil)
 • Podrobna analiza spletnih platform, ki predstavljajo primer dobre prakse
 • Izdelava strategije marketinga
 • Izdelava načrta spletnega portala
 • Študij pravnih vidikov izdelave spletnih seminarjev in njihove objave na spletu
 • Oblikovanje izvedbenega načrta 

 

Učinkovita komunikacijska strategija z uporabo družbenih omrežij v podjetju Dinit d.o.o.
DINIT d. o. o.

Aktivnosti pri projektu:

 • Identifikacija problema in potreb podjetja z vidika komunikacijske strategije
 • Prepoznavanje deležnikov
 • Raziskava komunikacijskih strategij primerljivih podjetij
 • Izdelava komunikacijske strategije
 • Prilagoditev spletne strani in postavitev izhodišč za družbena omrežja

 

Y zelena energija
LINEA DIRECTA KOPER d. o. o.

Aktivnosti pri projektu:

 • Izvedba celovite marketinške kampanje za prodajo električne energije generaciji Y
 • Raziskava trga, kako konkurenca trži enake storitve
 • Priprava spletnega vprašalnika in promocija vprašalnika po družbenih omrežjih
 • Priprava načrta za pridobivanje ustreznih tržnih segmentov
 • Izdelava prodajne zgodbe, priprava scenarija klica za zaposlene v klicnem centru

 

PROJEKT: z zdravo prehrano do povečanja zadovoljstva zaposlenih
OPTIWEB d. o. o.

Aktivnosti pri projektu:

 • Oblikovanje CGP-ja (celostne grafične podobe) in izgradnja spletne platforme – Optiweb
 • Opredelitev ključnih aktivnosti in vsebin marketinškega spleta (4P) za načrtovano storitev
 • Opredelitev strategij za notranje komuniciranje zaposlenim v podjetju

 Produkt projekta dostopen na: https://www.munchymonday.com/

 

 Projekti so se izvajali med februarjem in julijem 2017. 

 

6 projektov, 31 študentov, 6 partnerskih ustanov

 

Razvoj obalnih centrov ponovne uporabe
KOMUNALA KOPER d.o.o.

Aktivnosti pri projektu:

 • Raziskava obstoječih modelov in metodologij
 • Analiza lokalnega okolja in njegovih karakteristik
 • Integracija pridobljenih rezultatov v aplikativno obliko poslovnega modela in spletnega portala

 

Trženjski načrt uvajanja novega izdelka na svetovnih trgih
D.I.F.F. , d.o.o.

Aktivnosti pri projektu:

 • Priprava koncepta izdelka (opredelitev koristi, ciljnega trga, osnovnih elementov trženjskega spleta)
 • Testiranje koncepta (fokusne skupine)
 • Izdelava trženjskega načrta
 • Priprava in analiza možnih tržnih poti izdelka
 • Analiza in izvedba pravnih vidikov ter zaščite ideje kot patenta

 

Inovativno trženje Akademije M&Q
LOTRIČ Meroslovje d.o.o.

Aktivnosti pri projektu:

 • Izdelava tržne analize M&Q Akademije
 • Izdelava predloga novih način trženja
 • Plan promocije M&Q Akademije
 • Predlog in načrt prenovljene spletne strani M&Q Akademije
 • Izdelava finančne analize trženja M&Q Akademije

 

Absorbiranje tujkov v morskem okolju
INVOID d.o.o.

Aktivnosti pri projektu:

 • Analiza funkcijskih in sistemskih zahtev potopljenega modula za izbor najustreznejše opreme
 • Izdelava, sestava in testiranje delovanja celotne potrebne elektronike
 • Programiranje potrebne programske opreme za delovanje vezja, elektronike in morebitnega pošiljanja zajetih podatkov
 • Testiranje zajema podatkov s potopljenega modula
 • Izdelava spletnega portala za slikovno gradivo in ostale zajete podatke za namene raziskav
 • Analiza in predstavitev podatkov širši javnosti

 

Analiza potenciala EU trgov za storitev najema tiskalniških storitev in priprava trženjskih strategij za vstop na posamezne trge
OPTIPRINT d.o.o.

Aktivnosti pri projektu:

 • Pregled ekonomskih pogojev v izbranih državah.
 • Analiza konkurenčnosti podjetij obravnavane storitve v izbranih državah.
 • SWOT analiza vstopa v posamezne EU trge.
 • Sodelovanje pri pripravi trženjskega načrta za posamezne države.
 • Prevajanje dokumentacije v izbrane jezike.

 

S sistematičnim pristopom spletnega marketinga do večje konkurenčnosti in prodaje izdelkov doma in v tujini
OPTIPRINT d.o.o.

Aktivnosti pri projektu:

 • Priprava trženjske analize za celotno dejavnost podjetja
 • Priprava predloga trženja in plan promocije
 • Oblikovanje vsebin promocijskih sporočil in informacij na spletni strani podjetja
 • Izdelava zasnove spletne strani
 • Prevod vsebine spletne strani v izbrane tuje jezike

 

Projekti so se izvajali med marcem in julijem 2015.

 

                                  

»Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, v okviru osi: »10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, 10.1. prednostne naložbe: »Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc«.

 

Družbena omrežja

FM in poslovni svet

Kazalo