Antropologija religije

62-023  Antropologija religije

magistrski študijski program druge stopnje Politologija

Nosilec: doc. dr. Marija Mojca Terčelj , doc. dr. Katja Hrobat Virloget

  Vsebina

  • Pregled klasičnega antropološkega definiranja religije in polij religijskega izkustva ter delovanja prek prostora in časa
  • Pregled antropoloških definicij mita, rituala, magije, simbolizma ter njihovih vlog v religioznem izkustvu posameznika in skupine/družbe
  • Problem verjetja v nadnaravno
  • Šamanizem
  • Pred-krščanska tradicijska verovanja, oblike ljudske religioznosti, verovanja ter šege in navade ob smrti, čarovništvo, ljudsko zdravilstvo, religiozni sinkretizem, verovanja v duše, demone in druge oblike verovanj v nadnaravna bitja itd.
  • Kratek pregled razvoja antropologije religije in temeljnih avtorjev in del skozi različne pristope, od psihološkega, sociološkega, primerjalno religiološkega itd.: E.B. Tylor, S. Freud - totem in tabu,  C.G. Jung - arhetipi nezavednega, J.G. Frazer - Zlata veja (magija-religija-znanost), E. Durkheim, M. Weber, B. Malinowski - religija Trobriandčanov; E. E. Evans-Pritchard - religija Nuerov; C. Lévi-Strauss - strukturalizem, M. Eliade - primerjalno religiološki pogled v zgodovino religij
  • Sodobni antropološki pristopi v preučevanju religije (V. Turner, M. Douglas, C. Geertz...)
  • Odnos med religijo, prostorom/krajem in kolektivnim spominom

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo