Bilančno in finančno pravo

63-006  Bilančno in finančno pravo

magistrski študijski program druge stopnje Pravo za management

Nosilec: izr. prof. dr. Tatjana Horvat

  Vsebina

  • Predpisi, ki urejajo bilančno in finančno pravo v javnem sektorju in v gospodarstvu
  • Odgovornosti managementa v javnem sektorju po bilančnem in finančnem pravu
  • Odgovornosti managementa v gospodarstvu po bilančnem in finančnem pravu
  • Davek od dohodkov pravnih oseb, državni proračun in občinski proračun
  • Pravna pravila za finančno načrtovanje v podjetju in javnem zavodu
  • Pomen letnega poročila kot temeljnega dokumenta bilančnega prava za podjetja in javne zavode
  • Podlage za ugotavljanje in delitev dobička/presežka oz. pokrivanje izgube/primanjkljaja
  • Priprava notranjih aktov na podlagi bilančnih in finančnih predpisov
  • Posamezna področja finančnega prava: finančne transakcije, carine, banke, zavarovalnice, skladi
  • Uporaba bilančnega in finančnega prava v praksi

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo