Diplomsko delo

06-330  Diplomsko delo

univerzitetni študijski program prve stopnje Management

  Vsebina

Namen predmeta

Diplomsko delo je eden od dveh mogočih načinov zaključevanja študija na univerzitetnem študijskem programu Management.

Z diplomskim delom študent izkaže poglobljeno znanje na strokovnem področju, kamor je umeščen proučevani problem.
Študent izkaže uporabo teoretičnega znanja v praksi, sposobnost samostojnega analitičnega dela in sposobnost pisne predstavitve usvojenega znanja in veščin. Z ustnim zagovorom pred komisijo pa študent izkaže sposobnost ustne predstavitve in razlage usvojenega znanja in veščin.


Vsebina

Diplomski seminar:

  • 1. srečanje – študent se seznani s procesom zaključevanja študija in načini zaključevanja študija, pravilniki, roki strukturo dispozicije, strukturo diplomskega izpita.
  • 2. srečanje – opredelitev raziskovalnega problema, namena in ciljev raziskave.
  • 3. srečanje – izbira ustreznih raziskovalnih metod in načinov zbiranja podatkov.
  • 4.srečanje – priprava osnutka dispozicije.

Priprava dispozicije in diplomske naloge ob podpori mentorja skladno s sprejetimi pravilniki in navodili za oblikovanje pisnih izdelkov.
Predstavitev in zagovor diplomske naloge pred komisijo.

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo