Feministična teorija in politika

62-016  Feministična teorija in politika

magistrski študijski program druge stopnje Politologija

Nosilec: izr. prof. dr. Vlasta Jalušič

  Vsebina

Še vedno je zelo malo vednosti o tem, koliko sta v politični teoriji k enakosti, zahtevam po participaciji in pravicah širših slojev državljanov in državljank prispevala feministično gibanje in feministična teorija. Kljub temu, da je ta tema postala pomemben del razprav tudi pri moških avtorjih in da je prisotna v pregledih politične misli, še vedno ostaja bodisi na robu predmetnikov, ali pa se jo poučuje zgolj na katedrah, ki se posebej posvečajo študijam spolov. S tem predmetom hočemo prekiniti to tradicijo v našem okolju ter ponuditi predmet kot eden ključnih (čeprav izbirnih) v sklopu magistrskega študija politologije. Predmet se osredotoča na temeljne uvide feminizma v politični teoriji ter razvija globlje razumevanje teoretsko-konceptualnih razprav o pomenu povezav med spolom (gender), različnimi (ne)enakostmi in politiko v politični misli ter vsakdanjih politikah in praksah državljanstva. Poleg obravnave mesta feministične teorije v tradiciji politične misli zajema tudi sodobne razprave o feministični teologiji, mejah koncepta spola ter povezave med neenakostjo spolov in rasizmi, nacionalizmi, ter razredno neenakostjo.

  • Feminizem, feministična teorija, spol, politika, politično ter politična misel/teorija – umestitev konceptov in pojmov
  • Spol kot relevantna kategorija zgodovinske analize in teoretizacije politike
  • Med politično enakostjo in družbeno spolno identiteto (moderna država, zgodnji feminizem in neofeminizem)
  • Umeščenost feministične teorije v kanonu - odsotnost/prisotnost koncepta spola v politični teoriji, viri feminizma v kanonu
  • Ponovno branje kanona, razprave, kritike in reinterpretacije: patriarhat, enakost-razlika, razprava o esencializmu, feminizem in psihoanaliza, spol/gender in politike identitet, queer;
  • Koncept spola in teoretizacija politike (politika, oblast in nasilje, tradicionalno - moderno/postmoderno, politično - družbeno, razmerje med javnim in zasebnim, kategorija intime, tematizacije države in trans-državnosti, post-kolonializma)
  • Paradigma spola in transformacija političnega (in težave s 'subjektom'), politika in politike, intersekcije 'identitetnih' politik: rasa/ etničnost, razred, spol

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo