Globalni razvojni izzivi

61-063  Globalni razvojni izzivi

magistrski študijski program druge stopnje Management trajnostnega razvoja

Nosilec: doc. dr. Valentina Brečko Grubar , izr. prof. dr. Miha Koderman , izr. prof. dr. Gregor Kovačič

  Vsebina

Vsebina predmeta temelji na poznavanju, razumevanju, analizi in kritičnem vrednotenju izbranih globalnih razvojnih problemov in izzivov, ki izhajajo iz medsebojne soodvisnosti človeške družbe in »naravnega« okolja.
Ključne teme:

  • Razvojni prepad med razvitim in nerazvitim svetom, vprašanje razporeditve dobrin
  • Prenaseljenost in prehranska oskrba,
  • Vzroki in posledice globalnih selitev,
  • Družbena neenakost, družbena odgovornost, življenjski slog in socialna pravičnost,
  • Družbeno-socialno-ekonomski modeli -  razvoj človeške družbe onstran stalne rasti,
  • Podnebne spremembe, vzroki in predvidene posledice,
  • Onesnaževanje oceanov, degradacija mokrišč, okoljske in gospodarske  posledice,
  • Omejenost, prekomerno izkoriščanje ter izguba naravnih virov in ekosistemskih storitev (viri energije, pitna voda, prst, biotska raznovrstnost idr.).

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo