Grški jezik za politologe

62-022  Grški jezik za politologe

magistrski študijski program druge stopnje Politologija

Nosilec: doc. dr. Jadranka Cergol

  Vsebina

Študenti bodo med predavanji večinoma pridobili osnovno znanje grškega jezika in spoznali osnovne filozofske kategorije grškega miselnega sveta. Razložena bodo osnovna slovnična pravila, ki jim bodo dovoljevala, da bodo lahko že po osvojeni snovi znali brati/prevajati lažja besedila v originalu. Poseben poudarek bo tako na samostalnikih kot na glagolih, ki bosta obravnavana v glavnih morfoloških različicah. V glavnih obrisih bodo obravnavni:

  • vse deklinacije s posebnimi samostalniki
  • vsi razredi pridevnikov, stopnjevanje pridevnikov in prislovov
  • števniki
  • zaimki
  • vse konjugacije glagola
  • vsi časi indikativa (prezent, imperfekt, futur I in II, aorist, pluskvamperfekt)
  • vsi časi optativa, konjunktiva, imperativa, infinitiva, gerundija
  • osnovna skladenjska pravila vseh odvisnih stavkov

Med vajami bodo študentje utrjevali pridobljeno snov na grških originalnih besedilih. Študentje bodo poleg tega tudi seznanjeni z vsebinami poglavitnih avtorjev grškega miselnega sveta, Homerja, Platona, Aristotela, Tukidida, Ajshila, Sofokla, Evripida, Demostena, katerih odlomke bomo brali v originalu in jih primerjali s slovenskimi prevodi.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo