Kontroling

05-323  Kontroling

visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Mateja Jerman

  Vsebina

Namen predmeta

  • V okviru predmeta bodo študenti spoznali pojem in vlogo kontrolinga v organizaciji, pristope k računovodskemu predračunavanju in nadziranju ter povezanost med predračuni in obračuni. Seznanjeni bodo z različnimi metodami računovodske analize (s poudarkom na računovodskih kazalnikih) ter možnostmi zbiranja različnih podatkov v okviru računovodskega poročanja.

Vsebina

  • Pojem in vloga kontrolinga v organizaciji.
  • Pristopi k računovodskemu predračunavanju in računovodskemu nadziranju.
  • Pristopi k računovodskemu proučevanju/analiziranju.
  • Zbiranje podatkov za potrebe računovodskih poročil.
  • Izbrane teme iz obdavčitve.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo