Mednarodni finančni odnosi

65-025  Mednarodni finančni odnosi

magistrski študijski program druge stopnje Ekonomija in finance

Nosilec: doc. dr. Suzana Laporšek

  Vsebina

  • Mednarodni finančni odnosi: mednarodne finance in mednarodni finančni odnosi (koncept, narava, struktura in trendi); svetovni finančni centri; glavni mednarodni trgi (denarni, valutni, finančni in delniški trg); Euromarket –(koncept, komponente in depozitne in posojilne aktivnosti).
  • Mednarodni monetarni odnosi: koncept in regulatorji; valutna razmerja; valutni sistem; regulacija mednarodnih valutnih trgov in odnosov.
  • Ekonomski pomen in klasifikacija valut: koncept valute in klasifikacija valut; značilnosti valut. 
  • Mednarodni pretok kapitala: koncept in oblike; neposredne naložbe (opredelitev in modeli); neposredne tuje investicije (opredelitev, komponente, oblike tujih investicijskih podjetij, čezmejne združitve in prevzemi, socialno-ekonomske posledice združitev in prevzemov); portfeljske naložbe (pojem, modeli in klasifikacija, izvoz in uvoz kapitala in regulacija mednarodnih kapitalskih tokov).
  • Mednarodne cene: pojem in značilnosti oblikovanja svetovnih cen; množičnost cen; vrste in značilnosti trgovinskih cen in popustov v zunanji trgovini; informacije o virih podatkov svetovnih cen.
  • Mednarodne finančne institucije: koncept, značilnosti in razvoj; cilji, dejavnosti, storitve in strategije različnih mednarodnih finančnih institucij (skupina Svetovne banke; IMF, IBRD, IDA, IFC, MIGA, ICSID); regionalne multilateralne razvojne banke (ADB, AfDB, EBRD, EIB, ISDB) - namen njihovega nastanka in delovanja; druge mednarodne finančne institucije; neformalne ekonomske organizacije (gospodarski forum Davos, Pariški klub, Londonski klub, Baselski klub) - cilj, aktivnosti, osnovni principi delovanja.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo