Naravne nesreče in trajnostni razvoj

61-034  Naravne nesreče in trajnostni razvoj

magistrski študijski program 2. stopnje Management trajnostnega razvoja

Nosilec: izr. prof. dr. Matija Zorn

  Vsebina

Predmet seznani študente z naravnimi nesrečami, s kulturo sobivanja z njimi ter trajnostnimi koncepti njihovega upravljanja.
Študentje spoznajo najpogostejše naravne nesreče v Sloveniji in širše ter sodobne metode za njihovo preučevanje. Študentje spoznajo uporabnost analize pogostosti in obsega naravnih nesreč za pomoč pri odločanju pri trajnostnih posegih v prostor. To jim bo v pomoč pri nadaljnjem spoznavanju različnih metod ocen ogroženosti zaradi naravnih nesreč. Te pa so temelj za trajnostno načrtovanje rabe prostora.

Poglavitne teme:

  • oris naravnih nereč v Sloveniji, posebej z vidika pokrajinske pestrosti
  • analiza pogostosti in obsega naravnih nesreč v Sloveniji
  • oris zgodovinskega razvoja upravljanja z naravnimi nerečami
  • seznanitev z različnimi metodami preučevanja naravnih nevarnosti in ogroženosti zaradi naravnih nesreč
  • analiza prožnosti prebivalstva z vidika naravnih nesreč
  • gospodarstvo in naravne nesreče, posebej z vidika preventive ter posredne in neposredne škode
  • razvoj idej in politik trajnostnega upravljanja z naravnimi nesrečami
  • dimenzije in aspekti trajnosti na primeru naravnih nesreč
  • kazalniki merjenja trajnostnega razvoja na področju naravnih nesreč
  • trajnostni razvoj v Sloveniji

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo