Osnove računovodstva

05-008  Osnove računovodstva

visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Mateja Jerman

  Vsebina

  • Pojem računovodstva in njegovi sestavni deli (knjigovodstvo, računovodsko predračunavanje, računovodsko nadziranje, računovodsko proučevanje, računovodsko informiranje)
  • Pravni in strokovni okviri računovodstva (gospodarska zakonodaja in računovodstvo, računovodska zakonodaja, računovodski standardi)
  • Gospodarske kategorije, ki jih računovodstvo spremlja in proučuje (stroški, odhodki, prihodki, poslovni izid, sredstva, obveznosti do virov sredstev)
  • Knjigovodski proces (knjigovodske listine in poslovne knjige, dvostavno knjigovodstvo)
  • Temeljni računovodski izkazi (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov)

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo