Pogodbeno pravo

05-326  Pogodbeno pravo

visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Elizabeta Zirnstein, izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal

  Vsebina

Namen predmeta

  • Namen predmeta je, da študentje spoznajo in razumejo splošne in posebne pogoje za veljavno sklepanje pogodb, pa tudi pravne posledice nespoštovanja pogodbenih zavez. Namen je študente usposobiti za samostojno snovanje temeljnih korakov pri sklepanju pogodb in za učinkovito ustanavljanje in uresničevanje pogodbenih obveznosti in zavarovanje poslov.

Vsebina

  • Uvod v obligacijsko pravo: nastanek obligacijskega razmerja, značilnosti obligacijskega razmerja, razmejitev z drugimi pravnimi razmerji. Pravni viri obligacijskega prava. Poslovne obligacije: uvodno o pogodbah.
  • Predpostavke za nastanek pogodbe. Stranke in zastopniki. Vrste pogodb.
  • Pomen pogodbene zaveze, smisel izpolnjevanja pogodb. Značilnosti upniško - dolžniškega razmerja.
  • Načela obligacijskih razmerij, njihova vloga in pomen. Podrobna analiza vsakega od načel s primeri iz sodne prakse.
  • Neveljavnost pogodbe, neučinkovitost pogodbe, neiztožljivost pogodbe.
  • Kršitev pogodbe, poslovna odškodninska odgovornost.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo