Politična teorija in temelji politike

62-001  Politična teorija in temelji politike

magistrski študijski program druge stopnje Politologija

Nosilec: izr. prof. dr. Vlasta Jalušič

  Vsebina

Poučevanje predmeta Politična teorija in temelji politike izhaja iz podmene, da danes obstaja zmeda glede vprašanja, kaj politika sploh je. Zato  se bomo  pri študiju posvečali  tako klasikom in sodobnikom iz  zgodovine politične misli kot tudi vprašanju, kaj  je politika  – tako da bomo hkrati abstraktni in pojmovni, pa tudi zelo konkretni, saj se bomo spraševali  o pomenu in smislu politike,  delovanju in osnovah današnjih političnih sistemov. Pri tem bomo prepletali disciplinarno strogost in interese študentov in študentk.  Obravnavali bomo predvsem nekatere ključne avtorje, avtorice in teorije,  lok zahodne tradicije politične teorije od Platona do Marxa, se posvetili modernim in post-modernim teorijam oblasti (od Nietzscheja do Foucaulta in Hannah Arendt),  konca politike, postpolitike, (post)kolonialnega stanja in feminističnim teoretizacijam. Študentke in študenti bodo imeli obilo priložnosti za razpravo in kvalitetno branje in pisanje, saj je naš temeljni cilj ta, da  kritično pretresemo širše razumevanje politike in da bodo vsi lahko pridobljeno znanje, analitične sposobnosti in  kritičen odnos praktično uporabili kot državljani in v poklicnem življenju. 

 • Nastanek in pomen politike: polis in politična teorija/filozofija – Sokrat, Platon in Aristotel. Antične forme vladavine: monarhija, aristokracija, demokracija
 • Podreditev politike: izvor republike in razmerje med tostransko in onostransko skupnostrjo/civitas (Rim in zgodnje krščanstvo): Cicero in Avguštin
 • Nastavki (moderne) države – pozni srednji vek in renesansa: od Akvinskega do Kuzanskega
 • Moderna evropocentrična forma oblasti: od Machiavellija do Spinoze
 • Politična teologija: Luther in Calvin
 • Vlada/vina, država, pravo/pravičnost, enakost in politika: od Grotiusa do Hegla
 • Ponovna iznajdba enakosti: revolucija in demokracija: od Rousseauja do Tocquevilla
 • Politika in ekonomija: od Smitha do Marxa
 • Moderne in post-moderne teorije oblasti in (konca) politike: od Nietzscheja do Foucaulta in Arendt – totalitarizem
 • Sodobni politični sistemi, stranke in gibanja
 • Feminizem, (post)kolonialno stanje in ponovno branje politične tradicije: od C. de Pisan do G. Spivak, od A. Césaireja in L. Senghorja do M. Mamdanija

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo