Politika in kritika managementa

62-009  Politika in kritika managementa

magistrski študijski program druge stopnje Politologija

Nosilec: izr. prof. dr. Tonči Ante Kuzmanić

  Vsebina

Eno od začetnih vprašanj antične politične filozofije je bilo, kakšna je razlika med velikim hišnim gospodarstvom (megalen oikian) in majhno polis (mikran polin)? Današnja dilema je, v čem se razlikujeta manager velikega podjetja in predsednik vlade manjše države? Že ob nastanku Znanstvenega managementa se pojavi izrazita ambicija managerske stroke po preseganju okvirov gospodarskih podjetij in interesnih organizacij. Ta daljnosežnost managerskega, po definiciji tehnološkega, pogleda na svet ostaja prisotna ne samo v sodobnih teorijah managementa, ampak si utira pot tudi na področje sodobne politične znanosti. Pri predmetu Politika in kritika managementa se bomo osredotočili na kritično analizo managerskih teorij iz stališča politične teorije in politične filozofije. Temeljna naloga predmeta bo utemeljiti konceptualno razliko med politiko in managementom ter med političnim delovanjem in njegovimi sodobnimi nadomestki.

 • Razjasnitev in definiranje naslednjih pojmov: politika, management, zgodovina, znanost, teorija, praksa ter tehnika
 • Uvod v zgodovino managerske gibanja v ZDA pred nastankom Znanstvenega managementa (F. W. Taylor); strojni inženirji in njihov širši družbeni angažma; tematizacija tehnične utopije in njene politične konsekvence
 • »Industrial engineering« kot predhodnik Znanstvenega managementa v ZDA
 • Znanstveni management F. W. Taylorja, s poudarkom na političnih vidikih managementa
 • Družbeni inženiring kot poskus uresničitve tehnične utopije (tehnično in inženirsko vodenje družbe)
 • Klasična kontinentalna Teorija organizacij (Henri Fayol in Max Weber)
 • Neoklasična teorija managementa ter vstop psihologije v področje managementa (Elton Mayo, Douglas McGregor, Abraham Maslow, Lillian Gilberth, Hugo Munstenberg …)
 • Znanost managementa v obdobju po II. svet. vojni: aplikacija matematike, statistike, kibernetike in splošne teorije sistemov na področje managementa. Ideja krmiljenja sistemov družbe in države
 • Peter Ferdinand Drucker: enačenje politike in managementa
 • Drugi guruji managementa iz stališča politike
 • Poskus umestitve managementa kot znanstvene discipline znotraj klasifikacije znanosti, razmerje do politologije
 • Temeljne razlike med politiko in managementom; vladanjem in vodenjem; političnim urejanjem skupnih zadev in ekonomsko gospodarskim organiziranjem
 • Družbena omrežja

  Izobraževanje

  Kazalo