Praktično usposabljanje: Delavnice veščin

05-017  Praktično usposabljanje: Delavnice veščin

visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: viš. pred. mag. Suzana Sedmak

  Vsebina

  • Poslovni bonton

Izvedba delavnice: 5 ur

Namen in vsebina delavnice: Študenti spoznajo osnove poslovnega bontona. Delavnica vključuje naslednje teme: novosti v sodobnem bontonu, pomen prvega vtisa v poslovnem svetu, poslovna obleka, rokovanje, vikanje/tikanje in naslavljanje, uporaba vizitk, vedenje na poslovnem potovanju z različnimi sredstvi, vedenje na poslovnem obedu, poslovno obdarovanje, splošna kultura v podjetju.

Obveznost: prisotnost na delavnici, krajši pisni izdelki

  • Pisne veščine za poslovni svet

Izvedba delavnice: 5 ur

Namen in vsebina delavnice: Študenti spoznajo osnove pisnega komuniciranja v poslovnem svetu. Delavnica zajema osnovna pravila za pisanje elektronske pošte, dopisov, prijav na prosta delovna mesta in drugih krajših pisnih dokumentov. V delavnici so predstavljeni osnovni elementi vsakega od naštetih dokumentov, pogoste napake pri pisanju, pomembna druga pravila in ostala pravila, ki veljajo predvsem pri e-dopisovanju in uporabi e-pošte.

Obveznost: prisotnost na delavnici, krajši pisni izdelki

  • Javni nastop in retorika

Izvedba delavnice: 5 ur

Namen in vsebina delavnice: Študenti spoznajo osnovna pravila javnega nastopanja, priprave predstavitve oziroma prosojnic, izvedbe same predstavitve in tehnike soočanja s tremo. Študenti spoznajo pomen prozodike, proksemike, kinezike, semantike in sintakse in osnovna pravila za uspešno rabo pri javnem nastpanju.

Obveznost: prisotnost na delavnici, krajši pisni izdelki

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo