Praktično usposabljanje: delavnice veščin - Javni nastop in retorika

05-017  Praktično usposabljanje: delavnice veščin - Javni nastop in retorika

visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: viš. pred. mag. Suzana Sedmak

  Vsebina

  • Javni nastop in retorika

Izvedba delavnice: 5 ur

Namen in vsebina delavnice: Študenti spoznajo osnovna pravila javnega nastopanja, priprave predstavitve oziroma prosojnic, izvedbe same predstavitve in tehnike soočanja s tremo. Študenti spoznajo pomen prozodike, proksemike, kinezike, semantike in sintakse in osnovna pravila za uspešno rabo pri javnem nastpanju.

Obveznost: prisotnost na delavnici, krajši pisni izdelki

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo