Praktično usposabljanje: Strokovna praksa v organizaciji

05-018  Praktično usposabljanje: Strokovna praksa v organizaciji

visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: viš. pred. dr. Dušan Gošnik

  Vsebina

Strokovna praksa je obvezna sestavina visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Management in pomembno prispeva k oblikovanju profila diplomanta.

Cilj strokovne prakse je teoretično znanje, ki ga študent osvoji v študijskem procesu, dopolniti s praktičnim. Gre za soočenje študentov z dogajanjem v podjetjih in drugih organizacijah ter preverjanje teoretičnih znanj pri reševanju praktičnih izzivov.
Obveznost študenta: strokovna praksa v organizaciji (160 ur/ 4 tedne), priprava portfolija študenta o strokovni praksi in skupinski ustni zagovor.
Vse o strokovni praksi študent najde v e-učilnici pod Strokovna praksa v organizaciji, vsa vprašanja v zvezi s strokovno prakso študent naslovi na nosilca v forumu eučilnice.

Splošne vsebine:

 • Vizija, poslanstvo organizacije
 • Izdelki in storitve  izbrane organizacije
 • Zakonodaja
 • Organiziranost izbrane organizacije
 • Spoznavanje različnih funkcij organizacije
 • Temeljni in podporni procesi organizacije
 • SPIN izbrane organizacije

Specifične vsebine:

 • Interni predpisi izbrane organizacije
 • PLANIRANJE v izbrani organizaciji
 • ORGANIZIRANJE v izbrani organizaciji
 • organizacijska struktura in procesi v izbrani organizaciji
 • komuniciranje v izbrani organizaciji
 • projektno delo v izbrani organizaciji
 • VODENJE v izbrani organizaciji
 • sestanovanje, vodenje, motiviranje sodelavcev v izbrani organizaciji
 • sistem nenehnih izboljšav v izbrani organizaciji
 • NADZIRANJE v izbrani organizaciji
 • kazalniki poslovanja v izbrani organizaciji

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo