Pravne oblike za podjetništvo in javne storitve

63-005  Pravne oblike za podjetništvo in javne storitve

magistrski študijski program 2. stopnje Pravo za management

Nosilec: izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal

  Vsebina

I. DEL: STATUSNI DEL GOSPODARSKIH DRUŽB IN OSEB JAVNEGA PRAVA

 • Tipologija pravnih oseb v pravu
 • Statusno pravna in premoženjskopravna vprašanja oseb javnega in zasebnega prava
 • Obravnava nekaterih gospodarskih družb, s poudarkom na delniški družbi in družbi z omejeno odgovornostjo (notranja premoženjsko pravna razmerja)
 • Upravljanje v osebah javnega in osebah zasebnega prava
 • Pravni položaj managerjev v okviru statusnega prava in pravni položaj managerjev kot zaposlenih oseb po pravilih delovnega prava
 • Pooblastila managerjev v pravnem prometu
 • Pooblastila managerjev pri vodenju dela zaposlenih
 • Pooblastila managerjev pri nadzoru dela zaposlenih, odgovornost managerjev

II. DEL: STATUSNO PRAVO OSEB JAVNEGA PRAVA

 • Uvod – sistemizacija oseb javnega prava
 • Javna služba, javni interes, javni podjem
 • Javni sektor v RS in EU
 • Analiza zakonske ureditve oseb javnega prava
 • Posamične osebe javnega prava
 • Javno-zasebno partnerstvo

III. DEL: PRIMERJALNI PREGLED UPRAVLJANJA JAVNEGA IN ZASEBNEGA SEKTORJA

 • Pregled različnih model upravljanja, ki so se razvili po svetu (EU, ZDA) in razprava o konvergenci teh modelov

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo