Pravo družb in delovno pravo

05-318  Pravo družb in delovno pravo

visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Elizabeta Zirnstein, izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal

  Vsebina

Namen predmeta

 • Namen predmeta je, da študentje osvojijo temeljna pravna znanja za ustanovitev in vodenje podjetij in za urejanje delovnih razmerij. Študentje se usposobijo za samostojno načrtovanje ustanovitve gospodarske družbe, razumejo delovno-pravne vidike vodenja ter so sposobni uporabiti osnovne institute delovnega prava.

Vsebina

 • Uvod v pravo družb: nastanek in razvoj, temeljni pojmi, pravni viri.
 • Opredelitev in razvrstitev gospodarskih družb, statusne značilnosti gospodarskih družb.
 • Sodni register, poslovni register, portal e-vem, portal AJPES.
 • Podjetnik in osebne družbe (družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba): značilnosti, ustanovitev, poslovodenje in zastopanje, prenehanje.
 • Kapitalske družbe (družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba): značilnosti, ustanovitev, poslovodenje in zastopanje, prenehanje. Enotirni in dvotirni sistem upravljanja delniških družb. Sodelovanje delavcev pri upravljanju.
 • Prenehanje družb: splošno o prenehanju, skupna pravila o postopkih zaradi insolventnosti, pristojnosti in odgovornosti organov upravljanja in nadzora.
 • Uvod v delovno pravo: nastanek in razvoj delovnega prava, temeljni pravni pojmi, pravni viri delovnega prava. Razlika med individualnimi in kolektivnimi delovnimi razmerji.
 • Pravna ureditev individualnih delovnih razmerij. Pogodba o zaposlitvi, podjemna pogodba. Atipične oblike pogodbe o zaposlitvi.
 • Plača in druge pravice iz delovnega razmerja, obveznosti in pravice delavcev in delodajalcev.
 • Varstvo pravic zaposlenih pri delodajalcu in sodno varstvo. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi, redna in izredna odpoved.
 • Pravna ureditev kolektivnih delovnih razmerij. Sklepanje in pomen kolektivnih pogodb. Zgodovina in vloga sindikatov: včeraj, danes, jutri. Pravica do stavke.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo