Pravo in etika za managerje

63-001  Pravo in etika za managerje

magistrski študijski program 2. stopnje Pravo za management

Nosilec: izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal

  Vsebina

  • Uvod

Vprašanje avtonomije, odgovornosti in etičnosti managerjev pri upravljanju in vodenju družb javnega in zasebnega prava je eno najpomembnejših vprašanj sodobnih družb. Dileme med učinkovitostjo upravljanja, kakovostnim in transparentnim upravljanjem, doseganjem ciljem za konkretno pravno osebo in prispevanju k splošnemu družbenemu razvoju so v praksi velikokrat raznolike in celo medsebojno protislovne. Le moderne družbe, ki uspevajo uravnotežiti upravljalske procese tako, da zagotavljalo obenem uspešen razvoj posameznih pravnih oseb in širše družbe, lahko omogočajo dolgotrajno uspešen, trajnostni in vključujoč razvoj. V nasprotnem primeru se neuspešno spopadajo z gospodarskimi, finančnimi, socialnimi in drugimi krizami.

Cilj predmeta bo tako predstaviti normativna in vrednostna izhodišča za uspešno upravljanje zaupanih pravnih oseb javnega in zasebnega prava. Nadalje bo cilj osvetliti praktične dileme, s katerimi se srečujejo managerji pri upravljanju in vodenju. Kako vzpostaviti učinkovit, kakovosten nadzor, ki bo obenem zagotavljal avtonomijo in odgovornost pri upravljanju managerjev, bo naslednji cilj tega predmeta. Končno bo cilj tega predmeta pogledati primere dobrih praks iz slovenskega in mednarodnega prostora ter analizirati, kakšne so sestavine in potreben kontekst za kvalitetno, dolgoročno uspešno naravnano upravljanje in vodenje pravnih oseb javnega in zasebnega prava.

  • Pristojnosti in odgovornosti managerjev po zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)
  • Pristojnosti in odgovornosti managerjev po ZFPPiPP
  • Pristojnosti in odgovornosti managerjev po zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1)
  • Pristojnosti in odgovornosti managerjev po zakonu o zavodih (ZZ)
  • Odgovornost managerjev po ZIntPK
  • Kazenska odgovornost managerjev v javnem in zasebnem sektorju
  • Razlike v odgovornosti managerjev v javnem in zasebnem sektorju

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo