Pravo za management

05-309  Pravo za management

visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: doc. dr. Katarina Krapež

  Vsebina

Namen predmeta

  • Namen predmeta je, da študenti osvojijo temeljna znanja o pravnem sistemu RS in njegovem pomenu za družbene in gospodarske odnose ter razmere. Slovenski pravni sistem se tudi umesti v mednarodni okvir s posebnim poudarkom na pravu in institucijah EU.

Vsebina

  • Uvod v pravo: vloga in pomen prava v družbi, razvoj prava, sistemizacija prava, pravosodi sistem RS.
  • Splošni pravni pojmi: pravna norma, pravni akt, pravni viri, pravni subjekti (fizične in pravne osebe), pravno razmerje (nastanek in vrste).
  • Osnove ustavne ureditve: pojem in razvoj ustave RS, pomen ustave, struktura, temelji ustavne ureditve RS.
  • Osnove mednarodnega prava in prava EU: temeljni akti in institucije razvoj in pomen mednarodne pravne ureditve; ključne mednarodne institucije; pomen regionalnega pravnega urejanja; pravo evropskih integracij, najpomembnejše institucije EU; temeljni pravni viri; značilnosti prava EU.
  • Temelji ureditve državne uprave in lokalne samouprave. Temeljna načela in instituti upravnega materialnega in procesnega prava.
  • Uvod v civilno pravo: temeljni instituti civilnega materialnega in procesnega prava, civilni pravovarstveni postopki.
  • Temelji stvarnega prava:  osnovni pojmi, definicije in viri;  temeljna načela stvarnega prava; nepremičninske evidence; stvarne pravice.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo