Računovodstvo

05-308  Računovodstvo

visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Mateja Jerman

  Vsebina

Namen predmeta

  • V okviru predmeta bodo študenti spoznali najpomembneje zakonske in strokovne rešitve s področja računovodskega poročanja, gospodarske kategorije, ki jih spremljamo v računovodstvu (stroški, odhodki, prihodki, poslovni izid, sredstva in viri sredstev), temeljne računovodske izkaze (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz denarnih tokov), osnove knjigovodskega procesa ter osnove vrednotenja in prevrednotenja izbranih računovodskih kategorij.

Vsebina

  • Pojem računovodstva in njegovi sestavni deli (knjigovodstvo, računovodsko predračunavanje, računovodsko nadziranje, računovodsko proučevanje, računovodsko informiranje).
  • Pravni in strokovni okviri računovodstva (gospodarska zakonodaja in računovodstvo, računovodska zakonodaja, računovodski standardi).
  • Gospodarske kategorije, ki jih računovodstvo spremlja in proučuje (stroški, odhodki, prihodki, poslovni izid, sredstva, obveznosti do virov sredstev).
  • Temeljni računovodski izkazi (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov).
  • Knjigovodski proces (knjigovodske listine in poslovne knjige, dvostavno knjigovodstvo).
  • Osnove vrednotenja in prevrednotenja gospodarskih kategorij v računovodstvu.

 

 

 


 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo