Računovodstvo

06-317  Računovodstvo

univerzitetni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Franko Milost

  Vsebina

Namen predmeta

  • V okviru predmeta bodo študenti spoznali najpomembneje zakonske in strokovne rešitve s področja računovodskega poročanja, gospodarske kategorije, ki jih spremljamo v računovodstvu (stroški, odhodki, prihodki, poslovni izid, sredstva in viri sredstev), temeljne računovodske izkaze (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala), ter osnove vrednotenja in prevrednotenja računovodskih kategorij.

Vsebina

  • Pojem računovodstva in njegovih sestavnih delov (knjigovodstvo, računovodsko predračunavanje, računovodsko nadziranje, računovodsko proučevanje, računovodsko informiranje).
  • Pravni in strokovni okviri računovodstva (gospodarska zakonodaja in računovodstvo, računovodska zakonodaja, računovodski standardi).
  • Gospodarske kategorije, ki jih računovodstvo spremlja in proučuje (stroški, odhodki, prihodki, poslovni izid, sredstva, obveznosti do virov sredstev).
  • Temeljni računovodski izkazi (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala).
  • Vrednotenje in prevrednotenje gospodarskih kategorij v računovodstvu (pojem, pristop k vrednotenju in prevrednotenju, vrednotenje in prevrednotenje posameznih gospodarskih kategorij).

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo