Raziskovalno-kreativni seminar 1 - vizualne medijske prakse in organizacijske veščine

62-005  Raziskovalno-kreativni seminar 1 - vizualne medijske prakse in organizacijske veščine

magistrski študijski program druge stopnje Politologija

Nosilec: doc. dr. Primož Šterbenc

  Vsebina

Raziskovalno kreativni seminarji so ustvarjalne delavnice, v katerih bodo študentke in študenti raziskovali, se učili in urili v uprizarjanju, upodabljanju in ubesedovanju najrazličnejših tematik, problemov in vprašanj današnjega časa. Zasnova seminarjev odpira možnost nadgradnje pridobljenih spoznanj pri drugih učnih predmetih. Naša naloga bo torej, kako te vsebine in odprta vprašanja našega časa artikulirati v raznovrstnih izraznih prvinah. Študentke in študenti bodo v seminarju I. dobili priložnost preizkusiti se v veščinah avdiovizualnega ustvarjanja (fotoreportaža, fotomontaža, dokumentarni video, karikatura, kolaž,…), v seminarju II. pa v veščinah pisnega in govornega izražanja (intervju, politična satira, argumentacija in retorika, …).  S pomočjo mentorja in gostov iz prakse bomo spoznavali specifike različnih zvrsti umetniškega ustvarjanja. Način dela bo dopuščal, glede na individualne interese in področja, različne oblike ustvarjanja, tako individualno kot skupinsko. Raziskovalna naravnanost seminarjev bo omogočala, da študentke in študenti iščejo, odkrivajo in razvijajo lastna izrazna sredstva. Z vsemi omenjenimi oblikami ustvarjalnega izražanja si bomo prizadevali za angažiran in artikuliran odnos študentk in študentov do skupnega sveta.

Vsebina študijskega predmeta po točkah:

  • Značilnosti vizualne kulture in splošen položaj v mediatizirani družbi. Gledanje in branje podob. Razlike med podobami in tekstom (pisnim izražanjem), njun doseg ter omejitve.
  • Spoznavanje specifičnosti temeljnih kodov, jezika, žanrov in prvin različnih vizualnih medijev (tiskani mediji, fotografija, film, TV, video, internet) in vizualnih umetniških praks nasploh v razliki do ostalih oblik tekstovnega izražanja in sporočanja. Predvidena naloga: na podlagi izbranega dela iz področja vizualnih medijev in ustvarjanja bo študent pripravil kratko pisno recenzijo.
  • Fotografija in fotografska podoba: ontologija fotografije, fotografija kot dokument spomina, posredovanja izkustva in temeljni žanri (dokumentarna, reporterska, konceptualna). Predstavitev fotografske tehnike in uporaba njenih temeljnih izraznih elementov. Predvidena naloga: študent izdela fotoreportažo ali fotografsko montažo/kolaž na izbrano temo iz aktualnega političnega dogajanja.
  • Video kot neposredna intervencija v javni prostor: video-dokumentaristika, video-žurnalizem, video-arhiviranje in javne videoinštalacije. Predvidena naloga: študent samostojno izvede videointervju z javno osebnostjo.
  • Kreativne možnosti novih medijev in njihove temeljne specifike (blogi, socialni mediji in mreže ter njihova politična razsežnost in omejitve virtualnih skupnosti).
  • Organizacija in načrtovanje medijskih platform: razstave, javne inštalacije, internetne strani. Predvidena naloga: skupinsko delo z ostalimi študenti in v sodelovanju z mentorjem – postavitev in organizacija bloga/razstave/javne inštalacije z vsebinami, ki so nastale tekom seminarja.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo