Raziskovalno-kreativni seminar 2 - veščine pisnega in govornega izražanja

62-014  Raziskovalno-kreativni seminar 2 - veščine pisnega in govornega izražanja

magistrski študijski program druge stopnje Politologija

Nosilec: doc. dr. Primož Šterbenc

  Vsebina

Raziskovalno kreativni seminarji so ustvarjalne delavnice, v katerih bodo študentke in študenti raziskovali, se učili in urili v uprizarjanju, upodabljanju in ubesedovanju najrazličnejših tematik, problemov in vprašanj današnjega časa. Zasnova seminarjev odpira možnost nadgradnje pridobljenih spoznanj pri drugih učnih predmetih. Naša naloga bo torej, kako te vsebine in odprta vprašanja našega časa artikulirati v raznovrstnih izraznih prvinah. Študentke in študenti bodo v seminarju I. dobili priložnost preizkusiti se v veščinah avdiovizualnega ustvarjanja (fotoreportaža, fotomontaža, dokumentarni video, karikatura, kolaž,…), v seminarju II. pa v veščinah pisnega in govornega izražanja (intervju, politična satira, argumentacija in retorika, …). S pomočjo mentorja in gostov iz prakse bomo spoznavali specifike različnih zvrsti umetniškega ustvarjanja. Način dela bo dopuščal, glede na individualne interese in področja, različne oblike ustvarjanja, tako individualno kot skupinsko. Raziskovalna naravnanost seminarjev bo omogočala, da študentke in študenti iščejo, odkrivajo in razvijajo lastna izrazna sredstva. Z vsemi omenjenimi oblikami ustvarjalnega izražanja si bomo prizadevali za angažiran in artikuliran odnos študentk in študentov do skupnega sveta.

Vsebina študijskega predmeta:

  • Vaje v skupinskem poslušanju glasbe (glasbenih besedil), pesmi in poezije politično angažiranih izvajalcev s poudarkom na rabi jezikovnih prvin.
  • Možnosti kreativne rabe in pasti besednih figur: metafore, metonimije in analogije glede na različne funkcijske jezikovne zvrsti (praktičnosporazumevalni, publicistični, umetnostni, strokovni jezik in znanstveni jezik). Predvidena naloga: na podlagi izbrane jezikovne zvrsti in posamičnih primerov znotraj le-te bo študent sestavil seznam prepoznanih dominantnih metafor/analogij in opravil kratko analizo (v katero področje izvorno spadajo, na katerih mestih argumentacije se praviloma pojavljajo itd.)
  • Jezikovne in slogovne prvine humorja, satire in groteske na primeru izbranih avtorjev in njihovih del. (Hašek, Milčinski, Harms, Vvedenski). Predvidena naloga: študent bo na podlagi izbranega dogodka ali teme iz aktualne politike ali kulturnega udejstvovanja napisal kratko humorno črtico.
  • Spoznavanje in vaje iz različnih novinarskih in publicističnih žanrov ter diskurzivna analiza novinarskih besedil in poročanja s poudarkom na temeljnih jezikovnih igrah (konceptualnih metaforah). Predvidena naloga: na podlagi dveh različnih novinarskih žanrov bo študent pripravil in izvedel novinarska prispevka na temo novinarstva danes.
  • Predstavitev in vaje različnih oblik javnega nastopanja (argumentacija in retorika) s poudarkom na spoznavanju in ustrezni implementaciji različnih performativnih prvin in praks. Predvidena naloga: 1. skupinsko delo študentov (v sodelovanju z mentorjem in gosti iz prakse): priprava javne okrogle mize na temo aktualnega političnega dogodka; 2. konkretno delo vsakega študenta: priprava krajšega prispevka na javni okrogli mizi in udeležba v argumentirani razpravi o temi okrogle mize.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo