Razsežnosti mednarodnega poslovanja

60-146  Razsežnosti mednarodnega poslovanja

magistrski študijski program druge stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Drago Dubrovski, izr. prof. dr. Dragan Kesič

  Vsebina

 • Sodobna izhodišča mednarodne ekonomije, poslovanja in managementa
 • Globalizacija in internacionalizacija
 • Vsebina mednarodnega poslovanja
 • Dejavniki globalne konkurenčnosti
 • Pomen informacij za iskanje, pripravo in izvedbo mednarodnih poslov
 • Sestavine mednarodnega okolja in tveganja
 • Izbiranje tujih ciljnih trgov in tržne strategije
 • Vstop na izbrani tuji trg
 • Izdelek kot osrednji del marketinškega spleta in ponudbe
 • Cena in drugi prodajni pogoji
 • Financiranje mednarodnih poslov
 • Vloga mednarodnih distribucijskih kanalov
 • Mednarodno poslovno komuniciranje
 • Kulturni vidiki pri mednarodnem poslovanju. Jezikovni vidiki pri mednarodnem poslovanju
 • Tuje jezikovne kompetence kot dejavnik konkurenčnosti podjetij
 • Evropska jezikovna priporočila podjetjem

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo