Statistika za management

05-010  Statistika za management

visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Rok Strašek

  Vsebina

 • Pomen statistike v informacijski družbi
 • Opredelitev temeljnih pojmov statistične analize
 • Potek statističnega proučevanja
 • Značilnosti in načini zbiranja primarnih podatkov
 • Pomen in uporabnost sekundarnih podatkov ter predstavitev izbranih podatkovnih virov
 • Ralativna števila: vrste relativnih števil (strukture, koeficienti, indeksi) in izračun, grafično prikazovanje, uporabnost v praksi
 • Frekvenčna porazdelitev, ranžirna vrsta in kvantili
 • Mere srednjih vrednosti
 • Mere variabilnosti in koncentracije
 • Korelacijska in regresijska analiza
 • Analiza časovnih vrst (enostavni kazalci dinamike in linearni trend)
 • Uporaba računalniških orodij za potrebe osnovne statistične analize

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo