Strateški management

06-319  Strateški management

univerzitetni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Roberto Biloslavo

  Vsebina

Namen predmeta

  • Namen predmeta je študente seznaniti s procesom strateškega managementa, jih naučiti povezovati različna poslovno-funkcijska znanja ter razumeti povezave med različnimi organizacijskimi ravnmi in poslovno-funkcijskimi področji znotraj različnih časovnih razsežnosti od kratkoročne do dolgoročne s ciljem snovanja in uresničevanja uspešne poslovne strategije. Študente naučiti uporabljati in kritično presojati študijsko literaturo na področju strateškega managementa, ter jih na ta način  usposobiti za kasnejše strokovno delo na področju strateškega managementa.

Vsebina

  • Uspešno opravljene obveznosti pri predmetu Management.
  • Uspešno opravljene obveznosti pri predmetu Urejenost organizacije.
  • Uspešno opravljene obveznosti pri predmetu Uvod v marketing.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo