Strateški management

06-319  Strateški management

univerzitetni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Roberto Biloslavo

  Vsebina

Namen predmeta

  • Namen predmeta je študente seznaniti s procesom strateškega managementa, jih naučiti povezovati različna poslovno-funkcijska znanja ter razumeti povezave med različnimi organizacijskimi ravnmi in poslovno-funkcijskimi področji znotraj različnih časovnih razsežnosti od kratkoročne do dolgoročne s ciljem snovanja in uresničevanja uspešne poslovne strategije. Študente naučiti uporabljati in kritično presojati študijsko literaturo na področju strateškega managementa, ter jih na ta način  usposobiti za kasnejše strokovno delo na področju strateškega managementa.

Vsebina

  • Uvod v strateški management.
  • Snovanje politike organizacije.
  • Temeljna politika organizacije.
  • Razvojna politika organizacije.
  • Sprotna politika organizacije.
  • Management spreminjanja

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo