Strateški vidiki regionalne ekonomike

65-020  Strateški vidiki regionalne ekonomike

magistrski študijski program druge stopnje Ekonomija in finance

Nosilec: prof. dr. Štefan Bojnec

  Vsebina

  • Tema 1. Uvod v regionalno gospodarstvo (regionalno gospodarstvo (ključne definicije). Kakšna je razlika regionalnega gospodarstva od gospodarstva v regiji? Regionalno gospodarstvo v znanosti. Koncept gospodarskega prostora).
  • Tema 2. Metode in modeli regionalnega gospodarstva (Modeli nastanitve in organizacije prostorskih dejavnosti. Modeli regionalne rasti, ki temeljijo na povpraševanju. Teorije medregionalne trgovine. Nova ekonomska geografija. Razvoj domačega regionalnega gospodarstva).
  • Tema 3. Metode analize regionalnega gospodarstva (delovanje vezja gospodarstva v regiji. Statistična analiza regionalne baze podatkov. Območja analize regionalnega gospodarstva. Tipologija regij. Analiza medregionalnega sodelovanja in prostorska struktura gospodarstva).
  • Tema 4. Celovita presoja osnovnih ekonomskih dejavnikov regionalnega razvoja (Bruto regionalni proizvod. Sektorska struktura gospodarstva v regiji Naravni viri regije. Prebivalstvo in človeški viri: kvantitativne in kvalitativne značilnosti Human indeks človekovega razvoja. Indeks človeškega razvoja. Analiza razvoja infrastrukture. Vrednotenje proizvodnje in porabe električne energije in vode. Ocenjevanje učinkovitosti gospodarstva v regiji).
  • Tema 5: Ekonomska strategija regionalnega razvoja (Gospodarska strategija (ključne definicije) Strateško razmišljanje. Razvoj strategije regionalnega razvoja. Spremljanje in napovedovanje notranjega in zunanjega okolja regije. Izvedba SWOT analize, prepoznavanje priložnosti, nevarnosti, prednosti in pomanjkljivosti gospodarskega razvoja regije. Razvoj strategije za družbeno-gospodarski razvoj v regije).
  • Tema 6. Sistem strateškega managementa v gospodarstvu regije (Glavni elementi kontrolnega sistema v regionalnem gospodarstvu, naloge managementa v regiji. Mikro orodje implementacije strateškega sistema managementa: razvoj malih in srednje velikih podjetij, javno-zasebno partnerstvo, oblikovanje gospodarskih grozdov, spodbujanje inovacij. Regionalni inovacijski sistem, centri za prenos tehnologij. podpora za zaposlovanje).
  • Tema 7. Naložbena strategija regionalnega gospodarskega razvoja (Naložbe v regionalno gospodarstvo. Analiza dohodka in učinkovitosti tujih neposrednih investicij v ruskih regijah. Naložbeno okolje. Blagovne znamke in trženjska območja).

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo