Strokovno razvojno delo 2

63-011  Strokovno razvojno delo 2

magistrski študijski program 2. stopnje Pravo za management

Nosilec: asist. dr. Peter Štrukelj

  Vsebina

Strokovno – razvojno delo 2 (SRD2) sestavljajo naslednje aktivnosti:

Predstavitev in konzultacije SRD2 (3 ure)

Obvezne aktivnosti (2 KT)

 • Delavnica 2A (D2A)

Študentom predstavimo zasnovo raziskave (opredelitev problema in teoretična izhodišča, teze-hipoteze oz. raziskovalna vprašanja, iskanje in nabor podatkov, metodološki pristop, predpostavke in omejitve, pričakovani rezultati, pričakovan prispevek stroki ali znanosti).

Študenti dobijo nalogo, da izdelajo načrt raziskave.

(4 ure + samostojno delo študenta 23 ur)

 • Delavnica 2B (D2B)

Komentiranje načrtov raziskave študentov, predlaganje izboljšav.

(4 ure + samostojno delo študenta 12 ur)

 • Delavnica 2C (D2C)

Študenti predstavijo lastne izdelke na strokovni konferenci UP FM ali raziskovalnemu seminarju UP FM.

(4 ure)


Izbirne aktivnosti (1 KT)

 • udeležba na seminarjih in delavnicah UP FM
 • aktivna udeležba na konferencah in okroglih mizah na FM in drugod
 • sodelovanje pri raziskovalnih in razvojnih projektih FM
 • objava ter predstavitev strokovnih prispevkov in člankov na seminarjih FM
 • aktivno vključevanje v izobraževalno delo FM in stroke
 • izjemni strokovni in znanstveni dosežki
 • sodelovanje na univerzitetnih bralnih seminarjih
 • tutorstvo

(samostojno delo študenta 25 ur)


Vsak študent vodi zbirno mapo (portfolio), v katero vlaga svoja dela pri SRD ter potrdila in dokazila o udeležbi na aktivnostih SRD in drugo.

Opravljene aktivnosti morajo biti biti s področja študija in v skladu z Merili za SRD.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo