Trajnostno upravljanje kmetijskega prostora

61-040  Trajnostno upravljanje kmetijskega prostora

magistrski študijski program druge stopnje Management trajnostnega razvoja

Nosilec: doc. dr. Maja Podgornik

  Vsebina

Uvod v upravljanje kmetijskega prostora

 • zgodovinski pregled urejanja kmetijskega prostora in agrarnih operacije (komasacije, arondinacije,….)
 • osnove prostorskega planiranje
 • zakonske podlage urejanja prostora:mednarodne pogodbe, slovenska zakonodaja, politike urejanja prostora Republike Slovenije, tuja zakonodaja

Strukturni element in urejanje kmetijske krajine

 • vloga in pomen biotop, ekosistem, habitat in krajinskih prvin ter struktur pri urejanju kmetijske krajine
 • urejanje voda in reliefa v načrtovanju kmetijskega prostora

Kategorizacije kmetijskih zemljišč

 • osnovni pojmi: merila, velikost zemljišča, koordinatni sistem
 • pedološka karta tal, talni tipi, talno število in pridelovalni potencial
 • zemljiška knjiga in kataster


Degradacija tal in krajine

 • nepovratna degradacija: urbanizacija in erozija
 • povratna degradacija: zaraščanje, onesnaževanje tal, zmanjšanje vsebnosti organske snovi v tleh, zmanjšanje biotske pestrosti
 • sanacijski ukrepi degradirane krajine

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo