Trajnostno upravljanje z vodnimi viri

61-039  Trajnostno upravljanje z vodnimi viri

magistrski študijski program druge stopnje Management trajnostnega razvoja

Nosilec: doc. dr. Valentina Brečko Grubar , izr. prof. dr. Gregor Kovačič

  Vsebina

Predmet seznani študente z vsemi pomembnimi lastnostmi različnih oblik vodnih virov, tako površinskih kot podzemeljskih voda, katerih poznavanje in razumevanje omogoča vrednotenje, presojo in načrtovanje upravljanja z njimi. Pozornost bo namenjena preučevanju vodnih virov z vidika njihove pokrajinske vloge in posledic antropogenih posegov, kakor tudi pomenu vodnih virov za človeka in gospodarstvo. Voda kot ključna sestavina večine ekosistemov omogoča njihovo delovanje in razvoj, človek z neprimernimi posegi v okolja vodnih virov in s prekomerno rabo pa pogosto ogroža obstoj ekosistemov, lastno oskrbo, kakovost bivalnega okolja in gospodarski razvoj. S posegi v okolje, kot so raba tal, regulacije, hidromelioracije in onesnaževanje,  ogroža izdatnost in kakovost vodnih virov, ki so pomembni za oskrbo s pitno in drugo vodo ali pa ogroža zgolj svojo varnost, kar velja v  primeru neprimernih posegov na poplavna območja. Študenti bodo spoznali tudi institucije in pravne dokumente, ki urejajo področje voda, npr.  Direktivo  ES o vodah, Zakon o vodah, Načrte upravljanja voda, Okvirno direktivo o morski strategiji in druge ključne dokumente za Slovenijo in države EU. 

Poglavitne teme:

  • vrste vodnih virov in njihove temeljne značilnosti
  • hidrogeografske značilnosti površinskih in   podzemeljskih voda ter njihova pokrajinska vloga
  • človekovi posegi v okolje in posledice za vodne vire
  • ranljivost vodnih virov in pogoji njihovega varovanja
  • družbene funkcije vodnih virov (turistična, rekreacijska, športna, transportna, kmetijska, hidroenergetska …)
  • zakonodajni okvir in institucionalna organiziranost upravljanja z vodami
  • oblikovanje smernic za trajnostno rabo in upravljanje vodnih virov v izbranih okoljih

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo