Tržno pravo

63-013  Tržno pravo

magistrski študijski program 2. stopnje Pravo za management

Nosilec: izr. prof. dr. Elizabeta Zirnstein

  Vsebina

 • Pravo varstva konkurence:
  Temeljna izhodišča, ekonomski vidiki, pravni viri
  Preprečevanje omejevanja konkurence
  Nelojalna konkurenca
  Uporaba konkurenčno-pravnih pravil v različnih gospodarskih sektorjih
 • Pravo varstva potrošnikov:
  Temeljna izhodišča, značilnosti, pravni viri
  Splošni sistem varstva potrošnikov
  Posebna ureditev varstva potrošnikov
  Analiza najpomembnejših sodb Sodišča Evropske unije
 • Pravo intelektualne lastnine:
  Uvod v glavni področji intelektualne lastnine: avtorsko pravo, industrijska lastnina (teoretična izhodišča, viri, načela)
  Patenti, blagovne znamke, modeli, geografska označba, žlahtniteljska pravica, topografije polvodnikov
  Avtorsko pravo.
  Aktualna vprašanja prava intelektualne lastnine

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo