Upravljanje obnovljivih virov

61-041  Upravljanje obnovljivih virov

magistrski študijski program 2. stopnje Management trajnostnega razvoja

Nosilec: izr. prof. dr. Aleksander Janeš, doc. dr. Andreja Kutnar

  Vsebina

  • Uvod v upravljanje obnovljivih virov

  • Podnebne spremembe in EU politika

  • Vrednotenje okoljskih vplivov

  • Trajnostna gradnja

  • Kaskadna raba lesa

  • Nizkoogljične tehnologije

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo