Uvod v pravo

05-002  Uvod v pravo

visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: doc. dr. Katarina Krapež, izr. prof. dr. Danila Djokić

  Vsebina

  • Uvod v pravo - družba, država, pravo; vloga in pomen prava v družbi Razvoj prava, sistemizacija prava
  • Splošni pravni pojmi
  • Ustavno pravo: pojem in razvoj ustave, pomen ustave, ustava kot temeljni pravni akt, njen pomen in struktura, temelji ustavne ureditve Slovenije
  • Uvod v pravo EU: razvoj evropskih integracij, temeljni pravni viri, najpomembnejše institucije EU, značilnosti prava EU, razmerje med pravom EU in nacionalnim pravom
  • Uvod v upravno pravo: temeljna načela in instituti upravnega material nega in procesnega prava
  • Uvod v civilno pravo - temeljni instituti civilnega materialnega in procesnega prava, civilni pravovarstveni postopki, oris slovenskega sodnega sistema
  • Temelji stvarnega prava
  • Obligacijsko pravo

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo