Varstvo narave in trajnostno kmetijstvo

61-050  Varstvo narave in trajnostno kmetijstvo

magistrski študijski program 2. stopnje Management trajnostnega razvoja

Nosilec: doc. dr. Boris Kovač

  Vsebina

 • Zgodovina varstva narave
 • Sistematika ponazorjena s primeri (naravne vrednote, biotska raznovrstnost)
 • Vrednotenje delov narave
 • Ukrepi ohranjanja narave
 • Zavarovana območja
 • Organizacije za ohranjanje narave v Sloveniji in njihove naloge
 • Mednarodne organizacije in konvencije s področja varstva narave ter predpisi EU
 • Trajnostno kmetijstvo (definicija, koncept, cilji)
 • Kmetijski sistemi
 • Dejavniki, ki vplivajo ekološko ravnovesje in trajnost kmetijskih virov (tla: degradacija, krčenje gozdov, pospešena erozija tal; voda: zasoljevanje in alkalizacija)
 • Onesnaževanje okolja : Učinek tople grede in potencialni učinki na kmetijstvo - tanjšanje ozonskega plašča, emisije metana, gnojila kot vir onesnaženja ter ukrepi za nadzor, pesticidi in herbicidi kot vir onesnaževanja in nadzor
 • Upravljanje naravnih virov (tal, vode – težave pri namakanju)
 • Ekološko kmetovanje (definicija, načela, pomen za sodobno kmetijstvo in komponente ekološkega kmetovanja, upravljanje s pleveli, upravljanje škodljivcev)
 • Trajnostno kmetijstvo, biotska raznovrstnost in podnebne spremembe
 • Biotska raznovrstnost kmetijskih rastlin (trenutno stanje, pomen, genska erozija , strategije ohranjanja)
 • Zelena revolucija
 • Gensko spremenjene rastline
 • Varnost preskrbe s hrano
 • Nacionalna in mednarodna kmetijska politika

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo