Napredovanje in dokončanje študija - Management UN

Za študente vpisane v 1. letnik ali višji letnik do vključno 2018/2019: Študent napreduje v 2. letnik, ko zbere 42 KT 1. letnika, v 3. letnik napreduje, ko opravi 42 KT 2. letnika in opravi vse obveznosti iz 1. letnika. Z napredovanjem, ponavljanjem ali absolventskim stažem študent ohranja status študenta in s tem pravice, določene z zakonom. V skladu z zakonom lahko študent zaprosi za podaljšanje statusa študenta, vendar največ za eno leto.

Za študente vpisane v 1. letnik od 2019/2020: Študent napreduje v 2. letnik, če opravi študijske obveznosti 1. letnika v obsegu 51 ECTS. Študent napreduje v 3. letnik, če opravi vse študijske obveznosti 1. letnika in opravi študijske obveznosti 2. letnika v obsegu 51 ECTS.

 

Skladno s sklepom Senata UP morajo študenti iz drugih držav, članic Evropske unije, in študenti ostalih držav, ki so vpisani v redni študij  na programu, ki se izvaja v slovenskem jeziku, pred vpisom v 2. letnik študija predložiti potdilo o znanju slovenskega jezika najmanj na stopnji A2 do vpisa v 2. letnik (oz. do vpisa v višji letnik v primeru vpisa po merilih za prehode).

Senat Univerze na Primorskem sprejel sklep (4. dopisna seja 20.5. do 22.5.2020), da se tujim državljanom, ki so v študijskem letu 2019/2020 vpisani na študijski program 1. stopnje in so poslušali predmet Slovenski jezik kot drugi/tuji jezik A2 na UP Fakulteti za humanistične študije, zaradi epidemije Covid-19 dovoli, da dokažejo znanje slovenskega jezika na osnovni ravni (najmanj stopnji A2) do vpisa v 3. letnik, v primeru vpisa v višji letnik po merilih za prehode pa do vpisa  v naslednji višji letnik.

 

Študent rednega študija lahko enkrat ponavlja 1. ali 2. letnik, če zbere 30 KT tekočega letnika. Tretjega letnika študent praviloma ne ponavlja. Opravljanju manjkajočih študijskih obveznosti je namenjen absolventski staž.

 

Študent dokonča študij, ko opravi vse s študijskim programom predvidene obveznosti.

Če se je študent na UP FM vpisal v 2. letnik, mora za dokončanje študija opraviti še vsaj 60 KT, če se je vpisal v 3. letnik, pa najmanj 30 KT.

Študent lahko prijavi diplomsko nalogo, ko je vpisan v 3. letnik študija. Podrobnejše postopke o prijavi in pripravi diplomske naloge določa pravilnik o diplomiranju. 

Študent lahko namesto diplomske naloge izbere diplomski izpit (vpisani od 2019/2020 dalje). 

 

Za študente vpisane v 1. letnik ali višji letnik do vključno 2018/2019:

V študijskem letu 2018 smo prenovili študijski program UN Management, po novem programu je predvideno zaključevanje študija na dva načina: z Diplomskim delom ali z Diplomskim izpitom.

Že vpisani študenti se lahko odločite za zaključek študija po novem načinu. V tem primeru opravite še en dodaten izbirni predmet ali strokovno prakso, ni pa treba opravljati PU3: delavnice veščin v 3. letniku.

Trenutno veljavno

KT

Po novem

KT

PU 3

3

Dodatni izbirni predmet ali Strokovna praksa

6

Diplomska naloga

9

Diplomska naloga ali diplomski izpit

6

skupaj

12

 

12

 

Če želite zaključiti po novem načinu morate oddati izjavo najkasneje do vpisa v 3. letnik, ki je dosegljiva tukaj.

 

Izobrazba, ki jo boste pridobili, vaše kompetence in znanja, ki jih boste imeli, vam omogočajo nadaljevanje študija v poznanem okolju na podiplomskih študijski programih Fakultete za management.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo