Pogoji za vpis in merila za prehode - Management UN

 • matura;
 • poklicna matura in izpit iz enega od maturitetnih predmetov (izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi);
 • pred 1. 6. 1995 končan kateri koli štiriletni srednješolski program.
 • Pogoji v primeru omejitve vpisa v 1. letnik: splošen uspeh pri maturi (60 %) oziroma pri poklicni maturi (40 %) in maturitetnem predmetu (20 %) oziroma pri zaključnem izpitu (60 %) ter splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole (40 %).

 

Posebni pogoji za vpis

Vsi kandidati, ki se vpisujejo študijski program, ki se izvaja v angleškem jeziku, morajo izkazati znanje angleškega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.

Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:

 • potrdilo o opravljenem izpitu iz angleškega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo (npr. TOEFL iBT score of 87-109, IELTS score of 5-6.5, Cambridge FCE, Oxford B2 Upper intermediate in podobno);
 • maturitetno spričevalo, iz katerega je razvidno, da je na maturi opravljen tuji jezika angleščina;
 • spričevalo o zaključenem srednješolskem izobraževanju v angleškem jeziku;
 • diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v študijskem programu, ki se je izvajal v angleškem jeziku, in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v angleškem jeziku.

 

Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo v Republiki Sloveniji in so na maturi opravili angleščino kot tuji jezik, ne pošiljajo dokazila o znanju angleškega jezika; zahtevani podatek visokošolski prijavno-informacijski službi sporoči Državni izpitni center.

 

Prehodi med programi so mogoči znotraj dodiplomskih programov UP FM in drugih fakultet v skladu z zakonom o visokem šolstvu in z merili za prehode med študijskimi programi.

 

V 2. letnik študijskega programa UN Management se lahko vpišejo študenti visokošolskih študijskih programov oz. programov 1. stopnje z ekonomskih, poslovnih, organizacijskih in upravnih področij:
 • če izpolnjujejo pogoje za vpis v študijski program UN Management (splošna matura oz. poklicna matura in maturitetni predmet oz. pred 1. 6. 1995 končan kateri koli štiriletni srednješolski program);
 • če izpolnjujejo pogoje za vpis v 2. letnik;
 • če imajo znanja in spretnosti z obveznih vsebinskih področij študijskega programa UN Management in se jim lahko priznajo vsebine v obsegu vsaj 30 KT.

 

V 3. letnik študijskega programa UN Management se lahko vpišejo študenti visokošolskih študijskih programov oz. programov 1. stopnje z ekonomskih, poslovnih, organizacijskih in upravnih področij:

 • če izpolnjujejo pogoje za vpis v študijski program UN Management (splošna matura oz. poklicna matura in maturitetni predmet oz. pred 1. 6. 1995 končan kateri koli štiriletni srednješolski program);
 • če izpolnjujejo pogoje za vpis v 3. letnik;
 • če imajo znanja in spretnosti z obveznih vsebinskih področij študijskega programa UN Management in se jim lahko priznajo vsebine v obsegu vsaj 60 KT.

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati za vpis v 2. oz. 3. letnik po merilih za prehode izbrani glede na povprečno oceno predhodnega študija in obsega razpoložljivih mest.

Na podlagi tega pristojna komisija UP FM odloči, v kateri letnik lahko študent prehaja, in mu določi individualni predmetnik tako, da ob koncu programa pridobi predvidene kompetence.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo