Pogoji za vpis in merila za prehode - Management UN

 • matura;
 • poklicna matura in izpit iz enega od maturitetnih predmetov (izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi);
 • pred 1. 6. 1995 končan kateri koli štiriletni srednješolski program.
 • Pogoji v primeru omejitve vpisa v 1. letnik: splošen uspeh pri maturi (60 %) oziroma pri poklicni maturi (40 %) in maturitetnem predmetu (20 %) oziroma pri zaključnem izpitu (60 %) ter splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole (40 %).

 

Posebni pogoji za vpis

Vsi kandidati, ki se vpisujejo študijski program, ki se izvaja v angleškem jeziku, morajo izkazati znanje angleškega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.

Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:

 • potrdilo o opravljenem izpitu iz angleškega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo (npr. TOEFL iBT score of 87-109, IELTS score of 5-6.5, Cambridge FCE, Oxford B2 Upper intermediate in podobno);
 • maturitetno spričevalo, iz katerega je razvidno, da je na maturi opravljen tuji jezika angleščina;
 • spričevalo o zaključenem srednješolskem izobraževanju v angleškem jeziku;
 • diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v študijskem programu, ki se je izvajal v angleškem jeziku, in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v angleškem jeziku.

 

Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo v Republiki Sloveniji in so na maturi opravili angleščino kot tuji jezik, ne pošiljajo dokazila o znanju angleškega jezika; zahtevani podatek visokošolski prijavno-informacijski službi sporoči Državni izpitni center.

 

Prehodi med programi so mogoči znotraj dodiplomskih programov UP FM in drugih fakultet v skladu z zakonom o visokem šolstvu in z merili za prehode med študijskimi programi.

 

V 2. letnik študijskega programa UN Management se lahko vpišejo študenti visokošolskih študijskih programov oz. programov 1. stopnje z ekonomskih, poslovnih, organizacijskih in upravnih področij:
 • če izpolnjujejo pogoje za vpis v študijski program UN Management (splošna matura oz. poklicna matura in maturitetni predmet oz. pred 1. 6. 1995 končan kateri koli štiriletni srednješolski program);
 • če izpolnjujejo pogoje za vpis v 2. letnik;
 • če imajo znanja in spretnosti z obveznih vsebinskih področij študijskega programa UN Management in se jim lahko priznajo vsebine v obsegu vsaj 30 KT.

 

V 3. letnik študijskega programa UN Management se lahko vpišejo študenti visokošolskih študijskih programov oz. programov 1. stopnje z ekonomskih, poslovnih, organizacijskih in upravnih področij:

 • če izpolnjujejo pogoje za vpis v študijski program UN Management (splošna matura oz. poklicna matura in maturitetni predmet oz. pred 1. 6. 1995 končan kateri koli štiriletni srednješolski program);
 • če izpolnjujejo pogoje za vpis v 3. letnik;
 • če imajo znanja in spretnosti z obveznih vsebinskih področij študijskega programa UN Management in se jim lahko priznajo vsebine v obsegu vsaj 60 KT.

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati za vpis v 2. oz. 3. letnik po merilih za prehode izbrani glede na povprečno oceno predhodnega študija in obsega razpoložljivih mest.

Na podlagi tega pristojna komisija UP FM odloči, v kateri letnik lahko študent prehaja, in mu določi individualni predmetnik tako, da ob koncu programa pridobi predvidene kompetence.

 

Prehod iz višješolskih strokovnih programov po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju

Po merilih za prehode se lahko v 2. letnik vpišejo diplomanti višješolskih strokovnih programov s področja ekonomskih, poslovnih in upravnih ved, ki ob zaključku zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc ter se jim lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski program. Pristojna komisija lahko, glede na predhodno opravljene vsebine, določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo še dodatno opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

 

Prehod iz višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994

Po merilih za prehode se lahko v 3. letnik vpišejo diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred letom 1994, ki so končali izobraževanje po študijskih programih s področja ekonomskih, poslovnih in upravnih ved in so pridobili primerljive kompetence ter se jim lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski program. Pristojna komisija lahko, glede na predhodno opravljene vsebine, določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

 

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo