Napredovanje in dokončanje študija - Management VS

Redni študij

Za študente vpisane v 1. letnik ali višji letnik do vključno študijskega leta 2018/2019: Študent rednega študija napreduje v 2. letnik, če zbere 42 KT tekočega letnika, v 3. letnik napreduje, če zbere 42 KT 2. letnika in opravi vse obveznosti 1. letnika.

Za študente vpisane v 1. letnik od študijskega leta 2019/2020 dalje: Študent napreduje v 2. letnik, če opravi študijske obveznosti 1. letnika v obsegu 51 KT. Študent napreduje v 3. letnik, če opravi vse študijske obveznosti 1. letnika in opravi študijske obveznosti 2. letnika v obsegu 51 KT.

Izredni študij

Študent se lahko ob prvem vpisu v 2. letnik študija vpiše z najmanj 39 KT, v podaljšan 2. letnik se lahko vpiše z najmanj 84 KT, v 3. letnik se lahko vpiše z najmanj 129 KT.

 

Skladno s sklepom Senata UP morajo študenti iz drugih držav, članic Evropske unije, in študenti ostalih držav, ki so vpisani v redni študij  na programu, ki se izvaja v slovenskem jeziku, pred vpisom v 2. letnik študija predložiti potdilo o znanju slovenskega jezika najmanj na stopnji A2 do vpisa v 2. letnik (oz. do vpisa v višji letnik v primeru vpisa po merilih za prehode).

 

Študent lahko enkrat ponavlja 1. ali 2. letnik, če zbere 30 KT tekočega letnika. 3. letnika študent praviloma ne ponavlja.

 

Študent dokonča študij, ko opravi vse s študijskim programom predvidene obveznosti.

Če se je študent na UP FM vpisal v 2. letnik, mora za dokončanje študija na UP FM opraviti vsaj 60 KT, če pa se je vpisal v 3. letnik, pa vsaj 30 KT. Ostale kreditne točke lahko prenese iz drugih izobraževalnih zavodov, jih pridobi z mobilnostjo doma ali v tujini oz. zaprosi za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom.

Zaključno projektno nalogo študent lahko prijavi, ko mu do opravljenih študijskih obveznosti iz predmetov manjka največ 12 KT. Podrobnejše postopke o prijavi in pripravi zaključne projektne naloge določa pravilnik o diplomiranju. 

 

Za študente vpisane v 1. letnik ali višji letnik do vključno 2018/2019:

V študijskem letu 2018 smo prenovili študijski program VS Management, po novem programu je predvideno zaključevanje študija tako, da je zaključna naloga povezana s strokovno prakso.

Študenti, ki ste že vpisani v študijski program se lahko odločite za dokončanje po novem načinu, če še niste opravili strokovne prakse. V tem primeru opravite še en dodaten izbirni predmet, ni pa treba opravljati PU3: delavnice veščin v 3. letniku tako kot je prikazano v preglednici.

Trenutno veljavno

KT

Po novem

KT

Strokovna praksa

9

 

 

PU 3

3

Dodatni izbirni predmet

6

Zaključna naloga

9

Strokovna praksa z zaključno nalogo

15

skupaj

21

 

21

 

Če želite zaključiti po novem načinu morate oddati izjavo najkasneje do vpisa v 3. letnik, ki je dosegljiva tukaj.

 

Izobrazba, ki jo boste pridobili, vaše kompetence in znanja, ki jih boste imeli, vam omogočajo nadaljevanje študija v poznanem okolju na podiplomskih študijski programih Fakultete za management.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo