Napredovanje in dokončanje študija - Management VS

Redni študij

Za študente vpisane v 1. letnik ali višji letnik do vključno študijskega leta 2018/2019: Študent rednega študija napreduje v 2. letnik, če zbere 42 KT tekočega letnika, v 3. letnik napreduje, če zbere 42 KT 2. letnika in opravi vse obveznosti 1. letnika.

POZOR, NOVO!

Zaradi epidemije Covid-19 lahko študenti vpisani v 2. letnik v študijskem letu 2019/2020 napredujejo v 3. letnik v 2020/2021 brez opravljene strokovne prakse. Minimum kreditnih točk za napredovanje v 3. letnik je 60 KT iz študijskih obveznosti 1. letnika in najmanj 33 KT iz predmetov 2. letnika. Strokovno prakso mora študent opraviti do zaključka študija.

Za napredovanje skladno s temi pogoji ni potrebno oddati prošnje na Komisijo za študentske zadeve UP FM.

Za študente vpisane v 1. letnik od študijskega leta 2019/2020 dalje: Študent napreduje v 2. letnik, če opravi študijske obveznosti 1. letnika v obsegu 51 KT. Študent napreduje v 3. letnik, če opravi vse študijske obveznosti 1. letnika in opravi študijske obveznosti 2. letnika v obsegu 51 KT.

 

Izredni študij

Študent se lahko ob prvem vpisu v 2. letnik študija vpiše z najmanj 39 KT, v podaljšan 2. letnik se lahko vpiše z najmanj 84 KT, v 3. letnik se lahko vpiše z najmanj 129 KT.

 

Skladno s sklepom Senata UP morajo študenti iz drugih držav, članic Evropske unije, in študenti ostalih držav, ki so vpisani v redni študij  na programu, ki se izvaja v slovenskem jeziku, pred vpisom v 2. letnik študija predložiti potdilo o znanju slovenskega jezika najmanj na stopnji A2 do vpisa v 2. letnik (oz. do vpisa v višji letnik v primeru vpisa po merilih za prehode).

Senat Univerze na Primorskem sprejel sklep (4. dopisna seja 20.5. do 22.5.2020), da se tujim državljanom, ki so v študijskem letu 2019/2020 vpisani na študijski program 1. stopnje in so poslušali predmet Slovenski jezik kot drugi/tuji jezik A2 na UP Fakulteti za humanistične študije, zaradi epidemije Covid-19 dovoli, da dokažejo znanje slovenskega jezika na osnovni ravni (najmanj stopnji A2) do vpisa v 3. letnik, v primeru vpisa v višji letnik po merilih za prehode pa do vpisa  v naslednji višji letnik.

 

Študent lahko enkrat ponavlja 1. ali 2. letnik, če zbere 30 KT tekočega letnika. 3. letnika študent praviloma ne ponavlja.

 

Študent dokonča študij, ko opravi vse s študijskim programom predvidene obveznosti.

Če se je študent na UP FM vpisal v 2. letnik, mora za dokončanje študija na UP FM opraviti vsaj 60 KT, če pa se je vpisal v 3. letnik, pa vsaj 30 KT. Ostale kreditne točke lahko prenese iz drugih izobraževalnih zavodov, jih pridobi z mobilnostjo doma ali v tujini oz. zaprosi za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom.

Študent lahko prijavi zaključno projektno nalogo, ko je vpisan v 3. letnik študija. Podrobnejše postopke o prijavi in pripravi zaključne projektne naloge določa pravilnik o diplomiranju. 

 

Za študente vpisane v 1. letnik ali višji letnik do vključno 2018/2019:

V študijskem letu 2018 smo prenovili študijski program VS Management, po novem programu je predvideno zaključevanje študija tako, da je zaključna naloga povezana s strokovno prakso.

Študenti, ki ste že vpisani v študijski program se lahko odločite za dokončanje po novem načinu, če še niste opravili strokovne prakse. V tem primeru opravite še en dodaten izbirni predmet, ni pa treba opravljati PU3: delavnice veščin v 3. letniku tako kot je prikazano v preglednici.

Trenutno veljavno

KT

Po novem

KT

Strokovna praksa

9

 

 

PU 3

3

Dodatni izbirni predmet

6

Zaključna naloga

9

Strokovna praksa z zaključno nalogo

15

skupaj

21

 

21

 

Če želite zaključiti po novem načinu morate oddati izjavo najkasneje do vpisa v 3. letnik, ki je dosegljiva tukaj.

 

Izobrazba, ki jo boste pridobili, vaše kompetence in znanja, ki jih boste imeli, vam omogočajo nadaljevanje študija v poznanem okolju na podiplomskih študijski programih Fakultete za management.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo