Pogoji za vpis in merila za prehode - Management VS

  • matura,
  • poklicna matura ali zaključni izpit pred uvedbo poklicne mature,
  • pred 1. 6. 1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

 

Pogoji v primeru omejitve vpisa v 1. letnik: splošni uspeh pri maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu (60 %) ter splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole (40 %).

 

Prehodi med programi so mogoči znotraj dodiplomskih programov UP FM in drugih fakultet v skladu z zakonom o visokem šolstvu in merili za prehode med študijskimi programi.

 

V 2. letnik študijskega programa VS Management se lahko vpišejo študentje visokošolskih študijskih programov oz. programov 1. stopnje iz ekonomskih, poslovnih, organizacijskih in upravnih področij:

  • če izpolnjujejo pogoje za vpis v študijski program VS Management (splošna ali poklicna matura oz. pred 1. 6. 1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program),
  • če v programu, iz katerega prihajajo, izpolnjujejo pogoje za vpis v 2. letnik;
  • če imajo znanja in spretnosti z obveznih vsebinskih področij študijskega programa  VS Management in se jim lahko priznajo vsebine v obsegu vsaj 30 KT.

 

V 3. letnik študijskega programa VS Management se lahko vpišejo študentje visokošolskih študijskih programov oz. programov 1. stopnje iz ekonomskih, poslovnih, organizacijskih in upravnih področij:

  • če izpolnjujejo pogoje za vpis v študijski program VS Management (splošna ali poklicna matura, pred 1. 6. 1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program),
  • če v programu, iz katerega prihajajo, izpolnjujejo pogoje za vpis v 3. letnik;
  • če imajo znanja in spretnosti z obveznih vsebinskih področij študijskega programa VS Management in se jim lahko priznajo vsebine v obsegu vsaj 60 KT.

 

Po merilih za prehode se lahko v 2. letnik vpišejo diplomanti višješolskih strokovnih programov s področja ekonomskih, poslovnih in upravnih ved, ki ob zaključku zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc ter se jim lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski program. Pristojna komisija lahko, glede na predhodno opravljene vsebine, določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo še dodatno opraviti, če želijo diplomirati v novem programu

 

Po merilih za prehode se lahko v 3. letnik vpišejo diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred letom 1994, ki so končali izobraževanje po študijskih programih s področja ekonomskih, poslovnih in upravnih ved in so pridobili primerljive kompetence ter se jim lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski program. Pristojna komisija lahko, glede na predhodno opravljene vsebine, določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati za vpis v 2. oz. 3. letnik po merilih za prehode izbrani glede na povprečno oceno predhodnega študija in obsega razpoložljivih mest.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo