Šolnina in prispevki – 1. stopnja

Redni študij

Šolnino rednega študija financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Študent plača le vpisnino, ki znaša za 1. letnik 41,96 EUR, za višje letnike pa 41,04 EUR.

Šolnino plačajo tudi študenti (redni), ki so na prvi in na drugi stopnji že bili vpisani v drug študijski program in jim je potekel status študenta v skladu s 70. členom Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14 in 75/16).

Izredni študij

Šolnina za posamezen letnik izrednega študija znaša:

  • za visokošolski strokovni študijski program Management 2.500,00 EUR*,
  • za univerzitetni študijski program Management (v slovenskem jeziku) 4.200,00 EUR,
  • za univerzitetni študijski program Management (v angleškem jeziku) 4.500,00 EUR.

Šolnino plačajo tudi študenti, ki so državljani držav nečlanic Evropske unije na rednem študiju na prvi in na drugi stopnji študija (razen če obstaja meddržavni sporazum, ki določa drugače).

* Trije letniki izrednega študija na visokošolskem strokovnem programu Management se izvedejo v štirih študijskih letih, študent plača šolnino v štirih letih skladno z izvedenimi kreditnimi točkami v letu vpisa (vsako študijsko leto 1.875,00 EUR).

Vpisnina znaša za 1. letnik 41,96 EUR, za vpis v višji letnik pa 41,04 EUR.

Način plačila

Šolnina za posamezen letnik se lahko plača v enkratnem znesku ali v štirih obrokih, stroški celotnega študija so porazdeljeni za čas trajanja študija.

Študenti  brez statusa

Študenti, ki jim je prenehal status, plačajo prispevke za študij v skladu s cenikom.

Oseba brez statusa študenta iz druge in četrte alineje 171. člena Statuta UP lahko v času enega leta od dneva, ko je prvič izgubila status študenta, opravlja vse študijske obveznosti pod enakimi pogoji kot oseba s statusom študenta.

Po preteku enega leta od prenehanja statusa študenta plača opravljanje vsakega izpita v višini 39,55 EUR (ne glede na predhodno število opravljanj).

Če študent nima izpolnjenih pogojev, potrebnih za pristop k izpitu (obveznosti, določene z učnim načrtom: npr. opravljene vaje), se mu zaračuna strošek opravljanja študijske obveznosti predmeta tako, da se število kreditnih točk za predmet pomnoži z vrednostjo kreditne točke po ceniku za študente brez statusa.

Vrednost 1 kreditne točke za izračun cene za posamezen predmet za študente, ki jim je potekel status študenta (v skladu z 2. odstavkom 16. člena Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na UP), je:

  • na visokošolskem strokovnem programu Management 42,00 EUR,
  • na univerzitetnem programu Management (v slovenskem jeziku) 70,00 EUR.

Prispevek za diplomiranje

Študent, ki ima opravljene vse obveznosti razen diplome in je prekinil študij za več kot dve leti ter želi študij dokončati, mora v skladu s Statutom UP za nadaljevanje in dokončanje študija zaprositi komisijo za študentske zadeve. Poleg stroška izdaje sklepa, ki znaša 46,80 EUR (točka 2.f Cenika drugih prispevkov za študij in prispevkov za druge posamične storitve), plača še prispevek za diplomiranje za osebe brez statusa.

Oseba brez statusa študenta iz druge in četrte alineje 171. člena Statuta UP lahko v času enega leta od dneva, ko je prvič  izgubila status študenta, opravlja vse študijske obveznosti pod enakimi pogoji kot oseba s statusom študenta.

Po preteku enega leta od prenehanja statusa študenta plača prispevek za pripravo in zagovor diplomskega dela:

  • za študijski program 1. stopnje VS Management znaša prispevek 167,00 EUR,
  • za študijski program 1. stopnje UN Management znaša prispevek 234,00 EUR.

Študenti lahko prispevek poravnajo v dveh obrokih.

Cenik UP FM

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo