O programu - Magistrski program Ekonomija in finance

Cilji študijskega programa so razumevanje širšega gospodarskega in družbenega okolja ter globalizacijskih procesov z vidika izbranih interesnih vsebin na področju študija; poglobljeno razumevanje, raziskovanje in razvoj ter aplikacija teoretičnih znanj s področja ekonomije in financ; samostojno raziskovalno-razvojno in strokovno delo; kritično razmišljanje in sistemsko reševanje najzahtevnejših interdisciplinarnih problemov.

 

 • Sposobnost razumevanja predvsem ekonomskega, finančnega in institucionalnega okolja organizacije, ter posledično sposobnost analize tega okolja.
 • Sposobnost samostojne uporabe znanja ekonomske in finančne teorije in analize v praksi.
 • Sposobnost analize posledic sprememb v organizaciji za njeno ekonomsko okolje in posledic sprememb v ekonomskem okolju za organizacijo.
 • Sposobnost analize posledic strukturnih, regionalnih ter mednarodnih dejanj na organizacijo in tudi na njeno širše okolje.
 • Obvladovanje zahtevnejših raziskovalnih metod za namene proučevanja posledic ekonomskih pojavov.
 • Sposobnost razumevanja širšega, etično-moralnega okvira ekonomskega okolja ter uspešno podajanje odgovorov na izzive oz. terjana vprašanja preko sodelovanja in skupinskega dela, ki ostaja znotraj okvirjev ekonomske in poslovne etike.
 • Sposobnost snovanja in kritičnega obravnavanja drznih in inovativnih idej s področja poslovanja in (so)delovanja organizacije v ekonomskem okolju, tako domačem kot mednarodnem.
 • Prevzemanje odgovornosti za lastno delo oz. delo skupin, v katerih bodo študentje sodelovali ali jih vodili.

 

 • Razumevanje ekonomskega, finančnega in institucionalnega okolja organizacije.
 • Sposobnost reševanja najzahtevnejših strokovnih problemov z uporabo metod ekonomske analize.
 • Sposobnost samostojnega snovanja in izvajanja raziskovalnih projektov za potrebe vodenja organizacije.
 • Sposobnost vsebinskega razumevanja sprememb aktualnih gospodarskih gibanj in predvidevanja njihovih posledic.
 • Sposobnost vsebinskega razumevanja sprememb ekonomskega in finančnega okolja in instrumentov.
 • Sposobnost umeščanja aktualnih ekonomskih in finančnih problemov v ožji vsebinski sklop.
 • Sposobnost povezovanja pridobljenega znanja ekonomske analize z drugimi poslovnimi vedami.
 • Sposobnost uporabe znanja s področja razvoja ekonomske analize za njeno kritično obravnavo ter razvoj in aplikacijo globalnemu ekonomskemu okolju (bolj) primernih pristopov.
 • Sposobnost uporabe metodoloških ter tehničnih rešitev pri ekonomski analizi.

 

Študijski program je sodoben, mednarodno primerljiv in dinamičen. Znanja, ki jih dobi diplomant, mu pomagajo pri razumevanju in reševanju mikroekonomskih in finančnih problemov, s katerimi se vsak dan srečujemo v poslovnem svetu, ter tudi makroekonomskih izzivov v narodnem gospodarstvu kot celoti. Študij daje tudi povsem strokovna in praktična znanja, ki so uporabna pri uresničitvi podjetniških idej ali pri učinkoviti organizaciji in vodenju podjetja ali javnega zavoda. Z osvojenimi znanji, ki jih ponuja študijski program Ekonomija in finance, se študent lahko postavi ob bok mednarodni konkurenci na globalnem trgu znanja in dela ter ob upoštevanju etičnih načel v managementu samozavestno vstopi v svet gospodarstva in financ ter enakovredno z drugimi deležniki prispeva k rasti in blaginji družbe.

 

Diplomanti so vrhunski strokovnjaki, ki načrtujejo in izvajajo strateške in operativne razvojne scenarije podjetij, ne glede na to katera je primarna panoga dejavnosti, v kateri je podjetje aktivno. Predvsem gre za strokovnjake na področju računovodstva in financ ter bančništva vendar se diplomanti lahko zaposlijo tudi kot strokovnjaki najzahtevnejših ekonomskih analiz za potrebe strateškega razvoja podjetja, in opremljeni z izkušnjami, kako teoretično znanje učinkovito uporabiti v poslovni praksi.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo