O programu - Inoviranje in podjetništvo

Osnovni cilj programa je usposobiti študente za bolj ustvarjalno, inovativno in v podjetništvo ter gospodarske rezultate usmerjeno delo. Cilj je podati in razviti pri študentih ustrezne kompetence, ki jim bodo po eni strani omogočile ustanoviti svoje lastno start-up podjetje, ga voditi, voditi drugo podjetje in podjetniške projekte oziroma, svetovati in raziskovati na področju podjetništva, raziskovati na področju podjetništva in da bodo sposobni voditi vse postopke, ki so kakorkoli povezani s podjetništvom, po drugi strani pa delovati na bolj inovativen način pri razvoju, zaščiti in komercializaciji novih tržnih proizvodov v mednarodnem prostoru in doseganju drugih tipov inovacij  ter usposobiti za obvladovanje inovacijskih procesov v organizaciji in ustvarjanje ustrezne, inoviranju in podjetništvu naklonjene kulture.

 

 • Sposobnost ustvarjanja etične organizacijske kulture in uporabe vrednot, znanja in veščin v teoriji in praksi.
 • Sposobnost avtonomnega dela na aplikativnih kot tudi razvojnih raziskovalnih nalogah.
 • Sposobnost ustvarjalnega, inovativnega in podjetnega načina dela in ocene virov za izpeljavo podjetne zamisli.
 • Sposobnost celovitega razmišljanja, analize, kritične presoje, sinteze, predvidevanja in ocene posledic.
 • Sposobnost pridobivanja, vrednotenja, analize in sinteze različnih podatkov in informacij.
 • Sposobnost obvladanja raziskovalno-razvojnih  metod, postopkov in procesov.
 • Sposobnost argumentiranega zagovarjanja lastnih stališč in kritičnega dialoga.
 • Sposobnost dela v skupini in interdisciplinarnega povezovanja ter sodelovanja.
 • Sposobnost zastavljanja inovativno-podjetniških ciljev in doseganje končnega rezultata.
 • Sposobnost razumevanja inovacij v celotni verigi vrednosti.
 • Sposobnost delo na projektnih nalogah in sposobnost uporabe metodologije projektnega vodenja.
 • Opredelitev in reševanje problemov velikih in kompleksnih sistemov.
 • Poznavanje pomena, načinov in potreb zaščite intelektualne lastnine.
 • Sposobnost dela in komuniciranja znotraj timov, s člani različnih, a komplementarnih znanj in profilov.

 

 • Razumevanje nacionalnih in mednarodnih inovacijskih politik in družbenih vidikov inovativnega poslovanja.
 • Obvladovanje upravljanja inovacijskih, raziskovalno razvojnih in poslovnih procesov v organizaciji.
 • Sposobnost identifikacije priložnosti, kreiranja rešitev, vrednotenje njihovega potenciala in selekcije.
 • Sposobnost razvoja in poslovne implementacije inovativnih tržnih izdelkov, storitev ter tržnih, procesnih in drugih vrst inovacij.
 • Obvladovanje finančnih vidikov inovacijsko podjetniškega procesa.
 • Sposobnost inovativne uporabe IKT pri inovacijsko poslovnih aktivnostih.
 • Sposobnost komercializacije inovativnih tržnih proizvodov v domačem in mednarodnem prostoru.
 • Sposobnost zagona in poslovanja start up-a.
 • Sposobnost kritične refleksije.
 • Sposobnost delo in komuniciranje v timih in njihovo vodenje.
 • Sposobnost upravljanja organizacij s poslanstvom družbeno koristne dejavnosti in zaposlovanje težko zaposljivih ljudi.

 

V okviru študijskega procesa se v smeri kompetentnosti ne razvija le znanje, temveč tudi odnos do uporabe tega znanja, ki je vzgojna komponenta, neločljivo povezana z izobraževalno. Splošne kompetence lahko vsebinsko opredelimo kot: obvladovanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov, razvoj kritične in samokritične presoje; sposobnost avtonomnega iskanja in pridobivanja strokovnega znanja in njegove integracije z že obstoječim znanjem; razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacije v mednarodnem in medkulturnem okolju (v maternem jeziku in tujem jeziku); razvijanje etične refleksije in zavezanosti profesionalni etiki; razvijanje kooperativnosti, zmožnosti za delo v skupini tudi v mednarodnem in medkulturnem okolju; sposobnost reševanja konkretnih delovnih problemov z uporabo znanstvenih metod in postopkov.

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo