Napredovanje in dokončanje - Magistrski program Management

Študent rednega študija lahko napreduje v 2. letnik, če opravi 45 KT.

Skladno s sklepom Senata UP morajo študenti iz drugih držav, članic Evropske unije, in študenti ostalih držav, ki so vpisani v redni študij na programu, ki se izvaja v slovenskem jeziku, pred vpisom v 2. letnik študija predložiti potdilo o znanju slovenskega jezika najmanj na stopnji A2 do vpisa v 2. letnik.

Senat Univerze na Primorskem sprejel sklep (4. dopisna seja 20.5. do 22.5.2020), da se tujim državljanom, ki so v študijskem letu 2019/2020 vpisani na študijski program 2. stopnje in so poslušali predmet Slovenski jezik kot drugi/tuji jezik A2 na UP Fakulteti za humanistične študije, zaradi epidemije Covid-19 dovoli, da dokažejo znanje slovenskega jezika na osnovni ravni (najmanj stopnji A2) najkasneje do oddaje zaključnega (magistrskega) dela.

 

Študent rednega študija lahko enkrat ponavlja 1. letnik, če opravi 30 KT.

 

Dokončanje za študente prvič vpisane v program od 2020/2021

Študent dokonča študij, ko zbere vseh, s študijskim programom predvidenih 120 ECTS.

Če se je študent vpisal po merilih za prehode v 2. letnik, mora za dokončanje študija na tem programu opraviti vsaj vse obvezne predmete izbranega modula in magistrsko nalogo. Ostale kreditne točke lahko prenese z drugih izobraževalnih zavodov, jih pridobi z mobilnostjo doma ali v tujini oziroma zaprosi za priznanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom.

Študent lahko magistrsko nalogo nadomesti s strokovnim raziskovalnim delom, ki ga opravlja v času študija v tem študijskem programu. Odločitev o priznavanju sprejme pristojna komisija UP FM.

 

Dokončanje za študente prvič vpisane v program do vključno 2019/2020

Študent, ki se je vpisal v 1. letnik študijskega programa 2. stopnje, dokonča študijski program, ko opravi vse študijske obveznosti (predmete, SRD, magistrsko nalogo) in zbere 120 KT. Študent, ki se je vpisal neposredno v 2. letnik študijskega programa, dokonča študijski program, ko opravi vse študijske obveznosti, ki mu jih določi pristojna komisija UP FM.

Študent, ki se je vpisal po merilih za prehode v 2. letnik, mora za dokončanje študija opraviti vsaj 45 kreditnih točk po sistemu ECTS, od tega vsaj 27 kreditnih točk obveznosti iz predmetov in 18 kreditnih točk obveznosti iz diplomskega dela.

Študent lahko magistrsko delo nadomesti z raziskovalnim delom, ki ga praviloma izkazuje z objavami v času študija na tem študijskem programu; odločitev sprejme pristojna komisija UP FM. Več o tem si lahko preberete v Merilih za priznavanje raziskovalnega dela namesto magistrske naloge na 2. stopnji študija.

 

Dokončanje za študente vpisane v 1. letnik od  študijskega leta 2009/2010 do 2012/2013

Senat UP FM je na svoji 3. redni seji dne 29. 3 . 2019 sprejel rokovnik za dokončanje študija za študente vpisane v magistrski program Management po programu 2009. 

Študenti magistrskega programa Management vpisani po programu 2009 (vpisani v 1. letnik od  študijskega leta 2009/2010 do 2012/2013), ki še niso dokončali študija in jim manjka največ 18 KT iz predmetov in magistrska naloga lahko študij po vpisanem predmetniku – programu 2009 dokončajo do 30. 9. 2020.

Študenti lahko zaprosijo tudi za nadaljevanje in dokončanje študija po programu 2013.

Študentom, ki jim manjka več kot 18 KT iz predmetov in magistrska naloga bomo ob nadaljevanju študija uskladili indekse s trenutno veljavnim programom.

Več informacij je objavljenih v Intranetu pod Obvestila.

 

Senat UP FM je na svoji 4. redni seji dne 25. 4. 2019 sprejel Rokovnik za diplomiranje za študente po predmetniku 2009.  Študentom, ki bodo upoštevali te roke, UP FM zagotavlja, da bodo postopki oddaje in zagovora diplomskega dela, ki jih določa Pravilnik o diplomiranju: magisterij v študijskem programu 2. stopnje, izpeljani v rokih, ki še omogočajo zaključek študija do 30. 9. 2020.

SENAT UP FM JE NA 19. DOPISNI SEJI DNE 28. - 29. 4. 2020 SPREJEL PODALJŠANJE ROKA ZA DOKONČANJE DO 30. 9. 2021!

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo