O programu - Magistrski program Politologija

Osnovni cilj je študentom posredovati skupek znanj, ki bi jim omogočal sintetično in poglobljeno razumevanje izjemno zahtevne post-moderne družbe. Študente bo usposobil za samostojno in odgovorno obravnavo problemov na osnovnih in mejnih področjih politike in mednarodnih odnosov, ki so povezana z drugimi znanstvenimi in praktičnimi področji. Študenti bodo ob tem razvijali sposobnosti in veščine, ki jih bo mogoče aplicirati v širokem spektru poklicev, od raziskovanja in izobraževanja, delovanja v mednarodnih organizacijah, diplomatskega in političnega delovanja ter gospodarskega poslovanja.

 

 • Poglobljeno znanje na širšem področju družboslovja in humanistike
 • Sposobnost samostojnega učenja in raziskovanja ter sposobnost iskanja in selekcioniranja raznolikih novih virov znanja in informacij.
 • Sposobnost razlagalnega, komunikativnega in razumljivega pisanja.
 • Sposobnost kritične refleksije lastnega mišljenja, raziskovanja in delovanja.
 • Sposobnost kritičnega izbora znanstvenoraziskovalnih metod in pristopov k raziskovanju, ki ustrezajo obravnavanju različnih problemov v različnih okoliščinah.
 • Sposobnost snovanja in načrtovanja novih raziskav ter sposobnost kritične analize in vrednotenja že opravljenih raziskav:
 • Zmožnost aplikacije pridobljenega znanja za potrebe reševanja širših družbenih in mednarodnih problemov in konfliktov.
 • Zmožnost kreativne aplikacije pridobljenih znanj in veščin na širokem spektru strokovnega in poklicnega dela.
 • Sposobnost snovanja, načrtovanja in izvedbe projektnih nalog v različnih delovnih okoljih.
 • Zmožnost etičnega, odgovornega in strokovnega razsojanja in delovanja v kompleksnih delovnih, družbenih in političnih razmerah.     
 • Sposobnost javnega nastopanja, vodenja razprav, vodenja projektov in sodelovanja na projektih ter timskega sodelovanja.
 • Zmožnost konstruktivnega komuniciranja s strokovnjaki iz drugih področij.
 • Spretnost uporabljanja sodobnih komunikacijskih naprav.
 • Zmožnost uresničevanja novih idej na različnih področjih.
 • Usposobljenost za medkulturno sporazumevanje in sodelovanje ter delo v mednarodnem  okolju.
 • Razumevanje kultur in običajev drugih držav, tako današnjih, kot tudi preteklih.
 • Usposobljenost za prevzemanje odgovornosti za vodenje delovnih sistemov.
 • Široko znanje na širšem področju mednarodnih odnosov.

 

 • Poglobljeno znanje s področij političnih ved, mednarodnih odnosov ter širšega področja družbenih ved (sociologija, ekonomsko-poslovne vede, pravo) in humanističnih ved (filozofija, politična sociologija, zgodovina itd.).
 • Zmožnost razlikovati, opisovati in pojasnjevati različne pretekle, predvsem pa aktualne politične pojave, s poudarkom na mednarodnih političnih pojavih, ki se čedalje bolj prepletajo s spremljajočimi družbenimi pojavi, in jih predstaviti v formi znanstvene razlage z uporabo ustreznih znanstvenoraziskovalnih metod (globalizacija, ideologija, medkulturnost, sodobno državljanstvo, družbeni vpliv znanosti in tehnologije itd.).
 • Sposobnost brati, interpretirati in razlagati najbolj zahtevne klasične, kakor tudi sodobne tekste s področja politične filozofije, politične teorije in teorije mednarodnih odnosov.
 • Sposobnost analitično raziskovati vzroke in razloge za različne družbene, produkcijske, globalizacijske, kulturne in umetniške pojave, ki so tako ali drugače povezani s področjem politike in javnega delovanja sploh.
 • Zmožnost argumentirano problematizirati vlogo znanosti in tehnologije v sodobni družbi ter opozoriti na njene etične in praktične razsežnosti.
 • Razumeti pomembnost mednarodnih konfliktov in mednrodnih odnosov v sodobnem svetu in njihovo vlogo v kontekstu politike.
 • Usposobljenost za svetovanje in delovanje na področju medkulturnega sodelovanja, tako v gospodarstvu kot v diplomaciji in pri delovanju nevladnih organizacij.
 • Usposobljenost sprejemati odločitve v javnih zadevah, pri katerih je treba upoštevati interese različnih deležnikov (tudi mednarodne interese različnih držav).
 • Usposobljenost za strokovno novinarsko pisanje in kompetentno komentiranje javnih dogodkov.
 • Usposobljenost za planiranje, organiziranje, koordiniranje in vodenje prireditev in projektov javnega značaja, kakor tudi delovnih sistemov.

 

Študenti bodo dobili široka in temeljna znanja z navedenega področja ter osvojili metode razumevanja zahtevnih makro in mikro problemov preteklih dob in sedanjega časa. Razvili bodo samostojnost pri mišljenju in razsojanju ter pridobili sposobnosti za koncipiranje in premislek o delovanju za drugačno prihodnost. Program podpira samostojnost in kritično mišljenje na osnovi pridobljenih znanj.

                                                    

Cilj programa je usposobiti kompetentne magistre politologije: 1. za strokovno delo v različnih delovnih organizacijah, 2. za politično delovanje na lokalni, državni in mednarodni ravni ter 3. za nadaljevanje študija na tretji bolonjski stopnji (doktorat). Med samim študijskim procesom predvidevamo osebno delo s študentkami in študenti, ki bo usmerjeno v razvoj samostojnih, avtonomnih, ustvarjalnih in iznajdljivih posameznikov in posameznic. Po pridobljenih kompetencah bodo zaposljivi v razvojno-raziskovalnih dejavnostih, na strokovno političnih funkcijah, v vladnih in upravnih službah, mednarodnih organizacijah, interesnih združenjih, storitvenem sektorju, svetovalnih organizacijah (vladnih, nevladnih in gospodarskih), v neprofitnih organizacijah, medijih, v medkulturnih dejavnostih ter na projektnih delih (zlasti humanitarnih in razvojnih), tako v slovenskem kot tudi evropskem in širšem mednarodnem okolju.

Poudarek študija je na omogočanju samozaposlitev in zmožnosti »opreti se na sebe samega« ter »zaupati vase«, saj od obstoječe družbe ni mogoče pričakovati odpiranja novih delovnih mest.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo