O programu - Magistrski program Politologija: mednarodni odnosi in gospodarska diplomacija

Osnovni cilj je študentkam in študentom posredovati skupek znanj, ki bi jim omogočal sintetično in poglobljeno razumevanje izjemno zahtevne post-moderne družbe. Študijski program bo zato študentom posredoval poleg klasičnih in sodobnih politoloških znanj tudi široka znanja iz področja, mednarodnih odnosov, zgodovine, filozofije in ekonomije in diplomacije. Študentke in študente bo usposobil za samostojno in odgovorno obravnavo problemov na osnovnih in mejnih področjih politike in mednarodnih odnosov in diplomacije, ki so povezana z drugimi znanstvenimi in praktičnimi področji. Študentke in študenti bodo ob tem razvijali sposobnosti in veščine, ki jih bo mogoče aplicirati v širokem spektru poklicev, od raziskovanja in izobraževanja, delovanja v mednarodnih organizacijah, diplomatskega delovanja in političnega delovanja in gospodarskega poslovanja.

 

Diplomant pridobi

 • poglobljeno znanje na širšem področju družboslovja in humanistike;
 • sposobnost samostojnega učenja in raziskovanja ter sposobnost iskanja in selekcioniranja raznolikih novih virov znanja in informacij;
 • sposobnost razlagalnega, komunikativnega in razumljivega pisanja;
 • sposobnost kritične refleksije lastnega mišljenja, raziskovanja in delovanja;
 • sposobnost kritičnega izbora znanstvenoraziskovalnih metod in pristopov k raziskovanju, ki ustrezajo obravnavanju različnih problemov v različnih okoliščinah;
 • sposobnost snovanja in načrtovanja novih raziskav ter sposobnost kritične analize in vrednotenja že opravljenih raziskav;
 • zmožnost aplikacije pridobljenega znanja za potrebe reševanja širših družbenih in mednarodnih problemov in konfliktov;
 • zmožnost kreativne aplikacije pridobljenih znanj in veščin na širokem spektru strokovnega in poklicnega dela;
 • sposobnost snovanja, načrtovanja in izvedbe projektnih nalog v različnih delovnih okoljih;
 • zmožnost etičnega odgovornega in strokovnega razsojanja in delovanja v kompleksnih delovnih, družbenih, gospodarskih in političnih razmerah;
 • sposobnost javnega nastopanja, vodenja razprav, vodenja projektov in sodelovanja na projektih ter timskega sodelovanja;
 • zmožnost konstruktivnega komuniciranja s strokovnjaki iz drugih področij;
 • spretnost uporabljanja sodobnih komunikacijskih naprav;
 • zmožnost uresničevanja novih idej na različnih področjih;
 • usposobljenost za medkulturno sporazumevanje in sodelovanje ter delo v mednarodnem okolju;
 • razumevanje kultur in običajev drugih držav, tako današnjih, kot tudi preteklih.
 • usposobljenost za prevzemanje odgovornosti za vodenje delovnih sistemov;
 • široko znanje na širšem področju mednarodnih odnosov in gospodarske diplomacije.

 

Diplomant pridobi:

 • poglobljeno znanje s področij političnih ved, mednarodnih odnosov ter širšega področja družbenih ved (sociologija, ekonomsko poslovne vede, prava) in humanističnih ved (filozofija, politična sociologija, zgodovina itd.) in gospodarske diplomacije;
 • zmožnost razlikovati, opisovati in pojasnjevati različne pretekle, predvsem pa aktualne politične pojave s poudarkom na mednarodnih političnih pojavih, ki se čedalje bolj prepletajo s spremljajočimi družbenimi pojavi, in jih predstaviti v formi znanstvene razlage z uporabo ustreznih znanstvenoraziskovalnih metod (globalizacija, ideologija, medkulturnost, sodobno državljanstvo, družbeni vpliv znanosti in tehnologije itd.);
 • sposobnost brati, interpretirati in razlagati najbolj zahtevne klasične, kakor tudi sodobne tekste iz področja politične filozofije, politične teorije in teorije mednarodnih odnosov;
 • sposobnost analitično raziskovati vzroke in razloge za različne družbene, produkcijske, globalizacijske, kulturne in umetniške pojave, ki so tako ali drugače povezani s področjem politike in javnega delovanja nasploh;
 • zmožnost argumentirano problematizirati vlogo znanosti in tehnologije v sodobni družbi ter opozoriti na njene etične in praktične razsežnosti;
 • razumeti pomembnost mednarodnih konfliktov in mednarodnih odnosov v sodobnem svetu in njihovo vlogo v kontekstu politike;
 • razumeti pomembnost gospodarskih interesov v mednarodnih odnosih v sodobnem svetu in njihovo vlogo v kontekstu mednarodne politike;
 • usposobljenost za svetovanje in delovanje na področju medkulturnega sodelovanja, tako v gospodarstvu, kot v diplomaciji in pri delovanju nevladnih organizacij;
 • usposobljenost sprejemati odločitve v javnih zadevah, pri katerih je potrebno upoštevati interese različnih deležnikov (tudi mednarodne interese različnih držav);
 • usposobljenost za strokovno novinarsko pisanje in kompetentno komentiranje javnih dogodkov;
 • usposobljenost za planiranje, organiziranje, koordiniranje in vodenje prireditev in projektov javnega značaja, kakor tudi delovnih sistemov.

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo