Pogoji za vpis - Magistrski program Politologija

 • diploma študijskega programa 1. stopnje s področja družboslovja ali humanistike; ali
 • diploma dodiplomskega študijskega programa (programi, sprejeti pred 11. 6. 2004) s področja družboslovja ali humanistike.

 

V študijski program se lahko vpiše tudi diplomant drugih strokovnih področij, ki pa mora pred vpisom opraviti premostitveni program: predmeta Etika in kultura v poslovnem svetu (6 KT po sistemu ECTS) in Uvod v medkulturno mišljenje (6 KT).

Vsi kandidati, ki se vpisujejo študijski program, ki se izvaja v angleškem jeziku, morajo izkazati znanje angleškega jezika najmanj na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.

Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:

 • potrdilo o opravljenem izpitu iz angleškega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo (npr. TOEFL iBT score of 87-109, IELTS score of 5-6.5, Cambridge FCE, Oxford B2 Upper intermediate in podobno);
 • maturitetno spričevalo, iz katerega je razvidno, da je na maturi opravljen tuji jezik angleščina;
 • spričevalo o zaključenem srednješolskem izobraževanju v angleškem jeziku;
 • diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v študijskem programu, ki se je izvajal v angleškem jeziku in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v angleškem jeziku.

 

Posebni pogoji za vpis

Za vpis v 1. letnik magistrskega študijskega programa Politologija kandidati opravijo preizkus poznavanja področja politične filozofije (za vpis v smer Politologija) in mednarodnih odnosov (za vpis v smer Mednarodni odnosi).

Več o sprejemnem izpitu (napotki za pripravo na izpit, termini izpitov) preberite v povezavi Sprejemni in diferecialni izpiti.

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno predhodnega študija.

 

Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja na prvem študijskem programu, v katerega se je študent vpisal, in nadaljevanje študija na drugem študijskem programu, v katerega študent prehaja. Pri prehodih med programi se upoštevajo doseženo število ECTS ter usklajenost in sorodnost predmetnikov študijskih programov.

 

Študent lahko prehaja v študijski program 2. stopnje Politologija, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

 • študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program,
 • pristojna komisija oceni, da se študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete študijskega programa 2. stopnje Politologija,
 • ob koncu študija študent pridobi primerljive kompetence kot na predhodno vpisanem študijskem programu.

 

Prehodi v študijski program 2. stopnje Politologija so mogoči:

 • iz študijskih programov 2. stopnje na področju družboslovja ali humanistike in
 • univerzitetnih študijskih programov na področju družboslovja ali humanistike (sprejeti pred 11.6.2004).

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo