Napredovanje in dokončanje - Magistrski program Pravo za management

Študent rednega študija lahko napreduje v 2. letnik, če opravi 45 KT 1. letnika.

Skladno s sklepom Senata UP morajo študenti iz drugih držav, članic Evropske unije, in študenti ostalih držav, ki so vpisani v redni študij na programu, ki se izvaja v slovenskem jeziku, pred vpisom v 2. letnik študija predložiti potdilo o znanju slovenskega jezika najmanj na stopnji A2 do vpisa v 2. letnik.

Senat Univerze na Primorskem sprejel sklep (4. dopisna seja 20.5. do 22.5.2020), da se tujim državljanom, ki so v študijskem letu 2019/2020 vpisani na študijski program 2. stopnje in so poslušali predmet Slovenski jezik kot drugi/tuji jezik A2 na UP Fakulteti za humanistične študije, zaradi epidemije Covid-19 dovoli, da dokažejo znanje slovenskega jezika na osnovni ravni (najmanj stopnji A2) najkasneje do oddaje zaključnega (magistrskega) dela.

 

Študent lahko enkrat ponavlja letnik zaradi neizpolnjevanja obveznosti, če je zbral 30 ECTS vpisanega letnika.

Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik ali napreduje v krajšem času od enega akademskega leta skladno določili Statuta UP.

 

Študent dokonča študijski program 2. stopnje, ko zbere 120 ECTS.

Študent, ki se je vpisal po merilih za prehode v 2. letnik, mora za dokončanje študija opraviti vsaj 45 kreditnih točk po sistemu ECTS, od tega vsaj 27 kreditnih točk obveznosti iz predmetov in 18 kreditnih točk obveznosti iz diplomskega dela.

Študent lahko magistrsko delo nadomesti z raziskovalnim delom, ki ga praviloma izkazuje z objavami v času študija na tem študijskem programu; odločitev sprejme pristojna komisija UP FM. Več o tem si lahko preberete v Merilih za priznavanje raziskovalnega dela namesto magistrske naloge na 2. stopnji študija.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo