O programu - Magistrski program Pravo za management

Cilj programa je izobraziti in usposobiti študente za opravljanje poklica in uresničevanje delovnih nalog managementa – zlasti z vidika načrtovanja, organiziranja, vodenja in nadziranja gospodarskih družb in oseb javnega prava v poslovnih in pravnih funkcijah. Pri tem je bistveno tudi razumevanje pravnega sistema, tako na nacionalni, kot na mednarodni ravni ter upoštevanje pravnih pravil v konkretnih (dispozitivnih ali kogentnih) pravnih razmerjih.

 

 • Zmožnost sprejemanja odločitev pri oblikovanju najzahtevnejših strokovnih pravnih vprašanj managementa.
 • Sposobnost obvladovanja zahtevnih statusno-pravnih, delovno-pravnih, pogodbenih in drug pravnih vsebin v praksi.
 • Zmožnost predvidevanja in obvladovanja pravnih posledic managerskih in drugih poslovodnih odločitev.
 • Zmožnost samostojnega, kreativnega, avtonomnega in odgovornega strokovnega dela pri proučevanju pravnih vprašanj ter iskanju pravnih rešitev in predvidevanju pravnih posledic managerskih in drugih poslovodnih odločitev v podjetjih oziroma drugih organizacijah.
 • Zmožnost pravno-formalno ustreznega ustnega in pisnega komuniciranja o različnih pravnih vsebinah.
 • Zmožnost strokovno-raziskovalnega dela na različnih pravnih področjih z obvladovanjem ustreznih znanstveno-raziskovalnih metod.
 • Sposobnost kritičnega mišljenja in kritičnega odnosa ter ocene aktualnih družbenih dogajanj.
 • Učinkovita uporaba veščin iskanja pravnih virov, njihove analize, razumevanja in ustrezne razlage.
 • Sposobnost pravne argumentacije, izražanja nasprotnih pogledov in  sinteze.
 • Usposobljenost za nadaljnji doktorski študij na pravnem ali poslovnem področju.

 

 • sposobnost iskanja, poglobljenega poznavanja, uporabe in razlage temeljnih predpisov s področja korporacijskega prava, delovnega prava, pogodbenega prava, prava javnega sektorja, finančnega in bilančnega prava, pravne ureditve upravljanja s kadri, reševanja sporov, tržnega prava, prava socialne varnosti , varstva zasebnosti in osebnostnih pravic;
 • sposobnost identifikacije relevantnih dejstev in uporabe pravnih institutov (rešitev) na zgoraj omenjenih področjih;
 • sposobnost presoje in ocene pravnega položaja managerjev v primeru kršitev zakonodaje na zgoraj omenjenih področjih;
 • sposobnost svetovanja managerjem pri izpolnjevanju njihovih pristojnosti in odgovornosti v smeri izpolnjevanja zakonskih zavez na zgoraj omenjenih področjih;
 • sposobnost presoje in ocene obsega pridobljenih pravic ter za pogajanja pri sklepanju pogodb na zgoraj omenjenih področjih;
 • sposobnost oblikovanja priporočil managerjem v javnem in zasebnem sektorju o pravni ureditvi ekonomskih in drugih razmerij na zgoraj omenjenih področjih;
 • sposobnost pravilne uporabe pravne terminologije na zgoraj omenjenih področjih;
 • sposobnost oblikovanja osnutkov pravnih aktov na splošno in na zgoraj omenjenih področjih, svetovanja managerjem pri pravilni uporabi pravnih aktov na zgoraj omenjenih področjih, sposobnost uporabe različnih tehnik in načinov normiranja predpisov na eni strani in avtonomnih pravnih aktov na drugi strani;
 • sposobnost zaznavanja nevarnosti za nastanek sporov na zgoraj omenjenih področjih ter preprečevanja teh sporov oziroma uporabe načinov alternativnega reševanja sporov.

 

Študenti dobijo in poglobijo znanja z vidika organiziranja, vodenja in nadziranja gospodarskih družb,

s poudarkom na pravnih vidikih kakovostnega in odgovornega upravljanja. Študent bo razumel pravni sistem, tako na nacionalni kot na mednarodni ravni ter v konkretnih (dispozitivnih ali kogentnih) pravnih razmerjih in ga znal povezati za učinkovito upravljanje in vodenje podjetij v poslovnih in pravnih funkcijah.

Program je poleg managerjem namenjen tudi strokovnemu osebju, ki managerjem v procesih sprejemanja odločitev nudi strokovno pomoč.

 

Diplomanti se bodo lahko zaposlili kot svetovalci managerjem za korporacijsko-pravna in javno-pravna vprašanja. Diplomanti, ki so že na vodilnih mestih bodo ekonomsko znanje nadgradili s poznavanjem pravnih vidikov poslovanja in odločanja.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo